Перейти к содержанию
Авторизация  
Shankara

Сахасранама Стотры

Рекомендуемые сообщения

vishnu.jpg

Vishnu sahasranama stotram.mp3

Sri Vishnu Sahasranama Stotra

Asya shriivishhnor-divyasahasranaama stotra mahaa mantrasya

Shri Vedavyaaso bhagavaan rishhih

Anushhtuph chhandah

Shri mahaavishnuh paramaatmaa shriimannaaraayano devataa

Amritaam shuudbhavo bhaanuriti bieejam

Devakee nandanah srashteti shaktih

Udbhavah kshobhano deva iti paramo mantrah

Shankha-bhrinnandakii chakriiti keelakam

Shaarngadhanvaa gadaadhara ityastram

Rathaangapaani rakshobhya iti netram

Trisaamaa saamagah saameti kavacham

Aanandam parabrahmeti yonih

Rituh sudarshanah kaala iti digbandhah

Shri vishvaruupa iti dhyaanam

Shri mahaavishhn priityartham sahasranaama jape viniyogah

Dhyanam

Ksheero danvatpradeshe shuchimanivilasat saikate-rmauktikaanaam

Maalaa kliptaasanasthah sphatikamani nibhair mauktikair manditaangah

Shubhrai rabhrai radabhrai ruparivirachitai-rmukta piiyuushha varshhaih

Aanandii nah puniiyaa darinalinagadaa shankhapaanir-mukundah 1

Bhuuh paadau yasya naabhir viyadasuranila-shchandra suuryau cha netre

Karnaavaashaah shiro dyaurmukhamapi dahano yasya vaasteyamabdhih

Antahstham yasya vishvam suranarakhaga gobhogi gandharvadaityaih

Chitram ranramyate tan tribhuvana vapushham vishhnumiisham namaami 2

Om Namo Bhagavate Vasudevaya

Shaantaakaaram bhujagashayanam padmanaabham suresham

Vishvaadhaaram gaganasadrisham meghavarnam shubhaangamh

Lakshmiikaantam kamalanayanam yogibhirdhyaanagamyam

Vande vishhnum bhavabhayaharam sarvalokaikanaathamh 3

Megha shyaamam piita kausheyavaasam

Shriivatsaankam kaustubho-dbhaasitaangamh

Punyopetam pundariikaayataaxam

Vishhnum vande sarvalokaikanaathamh 4

Namah samasta bhuutaanaam aadibhuutaaya bhuubhrite

Anekaruuparuupaaya vishhnave prabhavishhnave 5

Sashankhachakram sakiriitakundalam

Sapiitavastram sarasiiruhexanamh

Sahaara vaxahsthala shobhikaustubham

Namaami vishhnum shirasaa chaturbhujamh 6

Chhaayaayaam paarijaatasya hema sinhaasanopari

Aasiinamam budashyaama maayataaxamalankritamh

Chandraananan chaturbaahum shriivatsaankita vaxasam

Rukminii satyabhaamaabhyaam sahitam krishhnamaashraye 7

Vishnu Sahasranama Stotra

Om vishvam vishnur-vashatkaro bhuta-bhavya-bhavat-prabhuh

Bhutakrud bhutabhrud bhavo bhutatma bhuta-bhavanah ..1

Putatma paramatma cha muktanam parama gatih

Avyayah purusha sakshi kshetrajno~kshara eva cha ..2

Yogo yogavidam neta pradhana-purushesvarah

Narasimha-vapu shriman kesavah purushottamah ..3

Sarvah sarvah sivah sthanur-bhutadir-nidhir-avyayah

Sambhavo bhavano bharta prabhavah prabhur-isvarah ..4

Svayambhuh sambhur-adityah pushkaraksho mahasvanah

Anandi-nidhano dhata vidhata dhaturuttamah ..5

Aprameyo hrishikesah padma-nabho~mara-prabhuh

Visvakarma manustvashta sthavishtah sthaviro-dhruvah ..6

Agrahyah sasvatah krishno lohitakshah pratardanah

Prabhutas-trikakubdhama pavitram mangalam param ..7

Isanah pranadah prano jyeshthah sreshthah prajapatih

Hiranyagarbho bhugarbho madhavo madhusudanah .. 8

Ishvaro vikrami dhanvi medhavi vikramah kramah

Anuttamo duradharsah krutajnah krutiratmavan ..9

Suresah sharanam sharma vishvaretah prajabhavah

Ahah samvasaro vyalah pratyayah sarvadarshanah …10

Ajah sarveshvarah siddhah siddhih sarvadir acyutah

Vrushakapir ameyatma sarva-yoga-vinihshrutah …11

Vasur vasumanah satyah samatma sammitah samah

Amoghah pundarikaksho vrusha-karma vrushakrutih …12

Rudro bahushira babhrur vishva-yonih shuchi sravah

Amrutah shashvata-sthanur vararoho maha-tapah …13

Sarvagah sarva-vid-bhanur vishvaksheno janardanah

Vedo vedavid avyango vedango vedavit kavih..14

Lokadhyakshah suradhyaksho dharmadhyakshah krutakrutah

Chaturatma chaturvyuhas chaturdamstras chatur-bhujah ..15

Bhrajishnur-bhojanam bhokta sahishnur jagad-adhijah

Anagho vijayo jeta vishva-yonih punar-vasuh ..16

Upendro vamanah pramshur amoghah suchir urjitah

Atindrah samgrahah sargo dhrutatma niyamo yamah ..17

Upendro: One born as the younger brother of Indra.

Vedyo vaidyah sada-yogi viraha madhavo madhuh

Atindriyo mahamayo mahotsaho mahabalah ..18

Mahabuddir mahaviryo mahasaktir mahadyutih

Anirdesyavapuh shriman ameyatma mahadridhruk ..19

Maheshvaso mahibharta shrinivasah satam gatih

Aniruddhah suranando govindo govidam patih ..20

Marichir-damano hamsah suparno bhujagottamah

Hiranya-nabha sutapah padmanabhah prajapatih ..21

Amrutyuh sarva-druk simhah sandhata sandhiman sthirah

Ajo durmarshanah shasta vishrutatma surariha ..22

Gurur gurutamo dhama satyah satya-parakramah

Nimisho animishah sragvi vachaspatir udaradhih ..23

Agranir gramanih shriman nyayo neta samiranah

Sahsra-murdha vishvatma sahasraksha sahasrapat ..24

Avrtano nivrutatma samvrutah sampramardanah

Ahah samvartako vahnir anilo dharani-dharah ..25

Suprasadah prasannatma vishva-dhrug vishva-bhug vibhuh

Sat-karta sat-krutah sadhur jahnur narayano narah ..26

Asankhyeyo prameyatma visistah shishtakruch chucih

Siddharthah siddha-sankalpah siddhidah siddhisadhanah ..27

Vrushahi vrushabho vishnur vrushaparva vrushodarah

Vardhano vardhamanascha viviktah shruti-sagarah ..28

Subhujo durdharo vagmi mahendro vasodo vasuh

Naikarupo bruhad-rupah shipivishtah prakashana ..29

Ojas tejo dyuti-dharah prakashatma pratapanah

Vruddhah spahstaksharo mantras chandramshur bhaskaradyutih ..30

Amrtamshu dbhavo bhanuh shashabinduh sureshvarah

Aushadham jagatah setuh satya-dharma-prarakramah ..31

Bhuta-bhavya-bhavan-nathah pavanah pavano analah

Kamaha kamakrut kantah kamah kamapradah prabhuh ..32

Yugadikrud yugavarto naikamayo mahashanah

Adrushyo vyakta-rupascha sahasrajid anantajit ..33

Ishtovishistah shishtestah sikhandi nahusho vrushah

Krodhaha krodhakrut karta vishva-bahur mahidharah ..34

Achyutah prathitah pranah pranado vasavanujah

Apam-nidhir adhishthanam apramattah pratishtitah ..35

Skandah skanda-dharo dhuryo varado vayuvahanah

Vashudevo bruhad-bhanur adidevah purandarah ..36

Ashokas-taranas-tarah surah saurir janeshvarah

Anukulah shatavartah padmi padma-nibhekshanah ..37

Padmanabho aravindakshah padmagarbhah sarirabhrut

Mahardhir ruddho vruddhatma mahaksho garuda-dhvajah ..38

Atulah sarabho bhimah samayagno havirharih

Sarvalakshana lakshanyo lakshmivan samitinjayah ..39

Viksharo rohito margo hetur-damodarah sahah

Mahidharo mahabhago vegavan amitashanah ..40

Udbhavah kshobhano devan shrigarbhah parameshvarah

Karanam kaaranam karta vikarta gahano guhah ..41

Vyavasayo vyavasthanah samsthanah sthanado dhruvah

Parardhih parama-spashtas tushtah pushtah subhekshanah ..42

Ramo viramo virato margo neyo nayonayah

Virah shaktimatam shreshtho dharmo dharma-vid uttamah ..43

Vaikunthah purushah pranah pranadah pranavah pruthuh

Hiranya-garbhah shatrughno vyapto vayur adhokshajah ..44

Rituh sudarshanah kalah parameshti parigrahah

Ugrah samvatsaro daksho vishramo vishva-dakshinah ..45

Vistarah sthavara-sthanuh pramanam bijam avyayam

Arthonartho mahakosho mahabhogo mahadhanah ..46

Anirvinnah sthavishthobhur dharma-yupo maha-makhah

Nakshatra-nemir nakshatri kshamah kshamah samihanah ..47

Yajna ijyo mahejyas cha kratuh satram satamgatih

Sarvadarshi vimuktatma sarvagyo gynanam-uttamam ..48

Suvratah sumukhah sukshmah sughoshah sukhadah suhrut

Manoharo jita-krodho virabahur vidaranah ..49

Svapanah svavasho vyapi naikatma naika-karma-krut

Vatsaro vatsalo vatsi ratna-garbho dhaneshvarah ..50

Dharmagub dharmakrud dharmi sad-asatksharam aksharam

Avigyata sahashramsur vidhata kruta-lakshanah ..51

Gabhasti-nemih sattvasthah simho bhuta-maheshvarah

Adidevo mahadevo devesho devabhrud-guruh ..52

Uttaro gopatir gopta gyanagamyah puratanah

Sharira-bhuta-bhrud bhokta kapindro bhuridakshinah ..53

Somapo amrutapah somah purujit purushottamah

Vinayo jayah satyasandho dasharhah satvatampatih ..54

Jivo vinayita-sakshi mukundo amita vikramah

Ambhonidhir anantatma mahodadhishayonatakah ..55

Ajo maharhah svabhavyo jitamitrah pramodanah

Anando nandano nandah satya-dharma trivikramah ..56

Maharshih kapilacharyah krutagyo medini-patih

Tripadas tridashadhyaksho mahashrungah krutantakrut ..57

Mahavaraho goivindah sushenah kanakangadi

Guhyo gabhiro gahano guptas chakra-gadadharah ..58

Vedhah svango ajitah krishno drudhah sankarshano acyutah

Varuno vaaruno vrukshah pushkaraksho mahamanah ..59

Bhagavan bhagahanandi vanamali halayudhah

Adityo jyotir-adityah sahishnur gatisattamah ..60

Sudhanva-khandaparashur-daruno dravinapradah

Divah-spruk sarva-drug vyaso vachaspatir ayonijah ..61

Trisama samagah sama nirvanam bheshajam bhishak

Sanyasakrut chamah santo nishtha shantih parayanam ..62

Shubhangah shantidah srashta kumudah kuvalesayah

Gohito gopatir gopta vrushabhaksho vrushapriyah ..63

Anivarti nivrutatma samkshepta kshema-kruchivah

Shrivasta-vakshah shrivasah shripatih shrimatam-varah ..64

Shridah shrishah shrinivasah shrinidhih shri-vibhavanah

Shridharah shrikarah shreyah shriman loka-trayashrayah ..65

Svakshah svangah shatanando nandir jyotir-ganeshvarah

Vijitatma vidheyatma satkirtischinna-samsayah ..66

Udirnah sarvata-chakshur-anisah sasvata-sthirah

Bhushayo bhushano bhutir vishokah shoka-nashanah ..67

Archishman architah kumbho vishuddhatma vishodhanah

Aniruddho pratirathah pradyumno amita-vikramah ..68

Kalaneminiha virah saurih sura-janeshvarah

Trilokatma trilokeshah keshavah keshiha harih ..69

Kamadevah kamapalah kami kantah krutagamah

Anirdeshya-vapur vishnur viro ananto dhananjayah ..70

Brahmanyo brahmakrud-brahma brahma brahma-vivardhanah

Brahmavid brahmano brahmi brahmgno brahmana-priyah ..71

Mahakramo mahakarma mahateja mahoragah

Mahakratur mahayajva mahayagyo mahahavih ..72

Stavyah Stavapriyah stotram stutih stota ranapriyah

Purnah purayita punyah punyakirtir anamayah ..73

Manojavas tirthakaro vasureta vasupradah

Vasuprado vasudevo vasur vasumana havih ..74

Sadgatih sat-krutih satta sad-bhutih sat-parayanah

Suraseno yadushreshthah sannivasah suyamunah ..75

Bhutavaso vasudevah sarvasu-nilayo analah

Darpaha darpado drupto durdharo-atha-parajitah ..76

Vishvamurtir mahamurtir diptamurtir amurtiman

Anekamurtir avyaktah shatamurtih shatananah ..77

Eko naikah savah kah kim yat tat padam-anuttamam

Lokabandhur lokanatho madhavo bhakta-vastalah ..78

Suvarna varno hemango varangas chandanangadi

Viraha vishamah sunyo ghrutasir achalaschalah ..79

Amani manado manyo lokasvami triloka-dhruk

Sumedha medhajo dhanyah satyamedha dharadharah ..80

Tejovrusho dyuti-dharah sarva-shastra-bhrutam-varah

Pragrahonigraho vyagro naikashrungo gadagrajah ..81

Chaturmurtis chaturbahus chaturvyuhas chaturgatih

Chaturatma chaturbhavas chaturvedavid ekapat ..82

Samavarto anivrutatma durjayo duratikramah

Durlabho durgamo durgo duravaso durariha ..83

Shubhango lokasarangah sutantus tantu-vardhanah

Indrakarma mahakarma krutakarma krutagamah ..84

Udbhavah sundarah sundo ratnanabhah sulochanah

Arko vajasanah shrungi jayantah sarva-vij-jayi ..85

Suvarna-bindur-akshobhyah sarva-vagishvareshvarah

Mahahrado maha-garto maha-bhuto maha-nidhih ..86

Kumudah kundarah kundah parjanyah pavano anilah

Amrutasho amrutavapuh sarvagyah sarvato-mukha ..87

Sulabhah suvratah siddhah shatru-jit shatru-tapanah

Nyagrodho adumbaro-svatthas chanurandhra-nishudhanah ..88

Sahasrarchi sapta-jihvah saptaidhah sapta-vahanah

Amurtir anagho achintyo bhayakrud bhaya-nashanah ..89

Anur bruhat krusah sthulo gunabrun nirguno mahan

Adhrutah svadhrutah svasyah pragvamsho vamshavardhanah ..90

Bhara-bhrut kathito yogi yogishah sarva-kamadah

Ashramah shramanah kshamah suparno vayu-vahanah ..91

Dhanurdharo dhanurvedo dando damayita damah

Aparajitah sarvasaho niyanta niyamo yamah ..92

Satvavan satvikah satyah satya-dharma-parayanah

Abhiprayah priyarho-rhah priyakrut pritivardhanah ..93

Vihayasagatir jyotih suruchir huta-bhug vibhuh

Ravir virochanah suryah savita ravilochanah ..94

Ananto huta-bhug bhokta sukhado naikajo-grajah

Anirvinnah sadamarshi lokadhishthana-madbhutah ..95

Sanat sanatana-tamah kapilah kapir avyayah

Svastidah svastikrut svasti svastibhuk svasti-dakshinah ..96

Araudrah kundali chakri vikramyurjita-shasanah

Shabdatigah shabdasahah sisirah sarvari-karah ..97

Akrurah peshalo daksho dakshinah kshiminam varah

Vidvattamo vitabhayah punya-shravana-kirtanah ..98

Uttarano dushkrutiha punyo duh-svapna-nasanah

Viraha rakshanah santo jivanah paryavasthitah ..99

Ananta-rupo ananta-shri jitamanyur bhayapahah

Chaturashro gabhiratma vidisho vyadisho dishah ..100

Anadi bhurbhuvo lakshmih suviro ruchirangadah

Janano janajanmadir bhimo bhima-parakramah ..101

Adharanilayo dhata pushpahasah prajagarah

Urdhvagah sat-pathacharah pranadah pranavah panah ..102

Prmanam prananilayah pranabhrut pranajivanah

Tatvam tatvavidekatma janma-mrutyu-jaratigah ..103

Bhurbhuvah svastarus-tarah savita prapitamahah

Yagyo yagya-patir-yajva yagyango yagya-vahanah ..104

Yagyabhrud yagyakrud yagyi yagyabhrug yagyasadhanah

Yagyanantakrud yagyaguhyam annam annada eva cha ..105

Atmayonih svayamjato vaikhanah samagayanah

Devaki-nandanah srashtha kshitishah papanashanah ..106

Shankhabrun -nandaki chakri sharangadhnva gadadharah

Rathanga panirakshobhyah sarva-praharanayudhah ..107

Vanamali gadi sharangi shankhi chakri cha nandaki

Shriman narayano vishnur-vasudevo-abhirakshatu .

Вот здесь текст стотры с пословным английским переводом и текстом на деванагари:

Vishnusahasranama Stotram.doc

Здесь книга о Шри Вишнусахасранаме:

Sré Visnusahasranäma.pdf

Свами Махарадж сказал - что : - "...знания существуют для того чтобы их распространяли."

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

i-262.jpg

Lakshmi Sahasranama Stotra

Lakshmi sahasranama stotram.mp3

Shri Mahalakshmi 108 Astottaram given by Lord Shiva to Parvati

Shri Mahalakshmi 108 Astottaram given by Lord Shiva to Parvati.mp3

Sri Devyuvacha

Devadeva mahadeva trikalajna maheshvara |

Karunakara devesha bhaktanugrahakaraka || 1||

Ashtottarashatam lakshmyah shrotumichchhami tattvatah |

Ishvara uvacha

Devi sadhu mahabhage mahabhagyapradayakam |

Sarvaishvaryakaram punyam sarvapapapranashanam || 2||

Sarvadaridryashamanam shravanadbhuktimuktidam |

Rajavashyakaram divyam guhyadguhyatamam param || 3||

Durlabham sarvadevanam chatuhshashtikalaspadam |

Padmadinam varantanam vidhinam nityadayakam || 4||

Samastadevasa.nsevyamanimadyashtasiddhidam |

Kimatra bahunoktena devi pratyakshadayakam || 5||

Tava prityadya vakshyami samahitamanah shrrinum |

Ashtottarashatasyasya mahalakshmistu devata || 6||

Klimbijapadamityuktam shaktistu bhuvaneshvari |

Anganyasah karanyasa sa ityadih prakirtitah || 7||

Dhyanam

Vande padmakaram prasannavadanam saubhagyadam bhagyadam

Hastabhyamabhayapradam maniganairnanavidhairbhushitam |

Bhaktabhishtaphalapradam hariharabrahmadibhih sevitam

Parshve pankajashankhapadmanidhibhiryuktam sada shaktibhih || 8||

Sarasijanayane sarojahaste dhavalatara.nshukagandhamalyashobhe |

Bhagavati harivallabhe manojne tribhuvanabhutikari prasida mahyam || 9||

Prakritim vikritim vidyam sarvabhutahitapradam |

Shraddham vibhutim surabhim namami paramatmikam || 10||

Vacham padmalayam padmam shuchim svaham svadham sudham |

Dhanyam hiranmayim lakshmim nityapushtam vibhavarim || 11||

Aditim cha ditim diptam vasudham vasudharinim |

Namami kamalam kantam kamakshim krodhasambhavam || 12||

Anugrahapadam buddhimanagham harivallabham |

Ashokamamritam diptam lokashokavinashinim || 13||

Namami dharmanilayam karunam lokamataram |

Padmapriyam padmahastam padmakshim padmasundarim || 14||

Padmodbhavam padmamukhim padmanabhapriyam ramam |

Padmamaladharam devim padminim padmagandhinim || 15||

Punyagandham suprasannam prasadabhimukhim prabham |

Namami chandravadanam chandram chandrasahodarim || 16||

Chaturbhujam chandrarupamindiramindushitalam |

Ahladajananim pushtim shivam shivakarim satim || 17||

Vimalam vishvajananim tushtim daridryanashinim |

Pritipushkarinim shantam shuklamalyambaram shriyam || 18||

Bhaskarimm bilvanilayam vararoham yashasvinim |

Vasundharamudarangim harinim hemamalinim || 19||

Dhanadhanyakarim siddhim sada saumyam shubhapradam |

Nripaveshmagatanandam varalakshmim vasupradam || 20||

Shubham hiranyaprakaram samudratanayam jayam |

Namami mangalam devim vishnuvakshahsthalasthitam || 21||

Vishnupatnim prasannakshim narayanasamashritam |

Daridryadhva.nsinim devim sarvopadravaharinim || 22||

Navadurgam mahakalim brahmavishnushivatmikam |

Trikalajnanasampannam namami bhuvaneshvarim || 23||

Lakshmim kshirasamudrarajatanayam shrirangadhameshvarim

Dasibhutasamastadevavanitam lokaikadipankuram |

Shrimanmandakatakshalabdhavibhavabrahmendragangadharam tvam

Trailokyakutumbinim sarasijam vande mukundapriyam || 24||

Matarnamami kamale kamalayatakshi

Shrivishnuhritkamalavasini vishvamatah |

Kshirodaje kamalakomalagarbhagauri lakshmi

Prasida satatam namatam sharanye || 25||

Trikalam yo japedvidvan shanmasam vijitendriyah |

Daridryadhva.nsanam kritva sarvamapnotyayatnatah || 26||

Devinamasahasreshu punyamashtottaram shatam |

Yena shriyamavapnoti kotijanmadaridratah || 27||

Bhriguvare shatam dhiman pathedvatsaramatrakam |

Ashtaishvaryamavapnoti kubera iva bhutale || 28||

Daridryamochanam nama stotramambaparam shatam |

Yena shriyamavapnoti kotijanmadaridritah || 29||

Bhuktva tu vipulan bhoganasyah sayujyamapnuyat |

Pratahkale pathennityam sarvaduhkhopashantaye |

Patha.nstu chintayeddevim sarvabharanabhushitam || 30||

Astha Lakshmi Stotra

Astha Lakshmi Stotra.mp3

Adilakshmi

Suragana vandita sundari madhavi chandra sahodari hema maye

Muniganavandita mokshapradayini Manjula bhashini vedanute

Pankajavasini devasupujita sadgunavrshini shantiyute

Jayajaya he madhusudhana kamini adilakshmi paripalayamam ......1

Dhanyalakshmi

Aiekalikalmashanashini kamini vaidikarupini vedamaye

Ksheerasamudbhava mangala rupini mantranivasini mantranute

Mangalaladayini ambujajavasini devaganashrita padayute

Jayajaya he madhusudhana kamini dhanyalakshmi paripalayamam .......2

Dhairyalakshmi

Jayavaravarshini vishnavi bhargavi mantraswarupini mantramaye

Sunaganapujita sheeghraphalaprada gyanavikasini shastranute

Bhavabhayaharini papavimochani sadhujanashrita padayute

Jayajaya he madhusudhana kamini dhairyalakshmi paripalayamam .......3

Gajalakshmi

Jaya jaya durgati nasini kamini sarvaphalaprada shastramaye

Radhagajaturaga padati samavruta parijanamandita lokanute

Hari harabrahma supujita sevita tapanivarini padayute

Jayajaya he madhusudhana kamini gajalakshmi paripalayamam .......4

Santanalakshmi

Aie khagavahini mohini chakrini ragavivardhini gyanamaye

gunaganavaridhi lokahitishini saptaswarayuta gananute

sakala suraasura devamuniswara manavavandita padayute

Jayajaya he madhusudhana kamini santanalakshmi paripalayamam ....5

Vijayalakshmi:

Jaya kamalasani sadgati dayini gyanavikasini ragamaye

Anudinamarchita kumkuma dhusara bhushitavasita vadyanute

Kanakadharastuti vibhava vandita shankara desika manyapade

Jayajaya he madhusudhana kamini vijayalakshmi paripalayamam ....6

Vidyalakshmi:

Pranata sureswari bharati bhargavi sokavinashini ratnamaye

Manimaya bhushita karna vibhushana santisamavruta hasyamukhe

Navanidhi dayini kalimala harini kamyaphalapradahastayute

Jayajaya he madhusudhana kamini vidyalakshmi paripalayamam .....7

Dhanalakshmi

Dhimidhimi dhimdhimi dhimdhimi dhimdhimi dundhubhi nada supoornamaye

Gumaghama Gumghuma Ghumghuma Ghumghuma shankhaninada suvadyanute

Veda puranetihasa supujita vaidika marga pradarshayute

Jayajaya he madhusudhana kamini dhanalakshmi paripalayamam ......8

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Shri Mahalakshmi 108 Astottaram given by Lord Shiva to Parvati

Shri Mahalakshmi 108 Astottaram given by Lord Shiva to Parvati.mp3

Безценный материал.

Спасибо.

Было бы здорово, если бы вы ещё выложили и практическое применение этого.

Чтоб каждый понял, что с тим делать, и самое главное - каковы результаты, что согласитесь, многим интересно и важно.

Обратил внимание на

"Astottaram" - захотелось соотнести возможности Аштоттара-даши с этим.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Безценный материал.

Спасибо.

Было бы здорово, если бы вы ещё выложили и практическое применение этого.

Чтоб каждый понял, что с тим делать, и самое главное - каковы результаты, что согласитесь, многим интересно и важно.

Обратил внимание на

"Astottaram" - захотелось соотнести возможности Аштоттара-даши с этим.

108 - сакральное число, аштоттара шатанамавали стотры и мантры есть практически у каждого из 33 милионов деватов в индуистском пантеоне.

Что с этим делать? Просто слушать или пытаться петь или рецитировать самому, чтобы подключится к шакти деваты этой мантры или стотры. Тем более что в случае с этой аштоттарой подключение сразу и к Шиве и к Махалакшми через его слова.

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

177814_1_o.jpg

Shiva Sahasranama Stotram

Shiva Sahasranama Stotra from the Mahabharata Part 1.mp3

Shiva Sahasranama Stotra from the Mahabharata Part 2.mp3

Shiva Sahasranama Stotra from the Mahabharat.

Om Sthirah sthaanuh prabhurbhaanuh pravaro varado varah 1

Sarvaatmaa sarvavikhyaatah sarvah sarvakaro bhavah

Jatii charmii shikhandii cha sarvaangah sarvabhaavanah 2

Harishcha harinaakshashcha sarvabhuutaharah prabhuh

Pravrittishcha nivrittishcha niyatah shaashvato dhruvah 3

Shmashaanachaarii bhagavaanh khacharo gocharoardanah

Abhivaadyo mahaakarmaa tapasvii bhuuta bhaavanah 4

Unmattaveshhaprachchhannah sarvalokaprajaapatih

Mahaaruupo mahaakaayo vrishharuupo mahaayashaah 5

Mahaaaatmaa sarvabhuutashcha viruupo vaamano manuh

Lokapaaloantarhitaatmaa prasaado hayagardabhih 6

Pavitrashcha mahaanshchaiva niyamo niyamaashrayah

Sarvakarmaa svayambhuushchaadiraadikaro nidhih 7

Sahasraaksho viruupaakshah somo nakshatrasaadhakah

Chandrah suuryah gatih keturgraho grahapatirvarah 8

Adriradryaalayah kartaa mrigabaanaarpanoanaghah

Mahaatapaa ghora tapaaadiino diinasaadhakah 9

Samvatsarakaro mantrah pramaanam paramam tapah

Yogii yojyo mahaabiijo mahaaretaa mahaatapaah 10

Suvarnaretaah sarvagyah subiijo vrishhavaahanah

Dashabaahustvanimishho niilakantha umaapatih 11

Vishvaruupah svayam shreshhtho balaviiroabaloganah

Ganakartaa ganapatirdigvaasaah kaama eva cha 12

Pavitram paramam mantrah sarvabhaava karo harah

Kamandaludharo dhanvii baanahastah kapaalavaanh 13

Ashanii shataghnii khadgii pattishii chaayudhii mahaanh

Sruvahastah suruupashcha tejastejaskaro nidhih 14

Ushhnishhii cha suvaktrashchodagro vinatastathaa

Diirghashcha harikeshashcha sutiirthah krishhna eva cha 15

Srigaala ruupah sarvaartho mundah kundii kamandaluh

Ajashcha mrigaruupashcha gandhadhaarii kapardyapi 16

Urdhvaretordhvalinga urdhvashaayii nabhastalah

Trijataishchiiravaasaashcha rudrah senaapatirvibhuh 17

Ahashcharoatha naktam cha tigmamanyuh suvarchasah

Gajahaa daityahaa loko lokadhaataa gunaakarah 18

Sinhashaarduularuupashcha aardracharmaambaraavritah

Kaalayogii mahaanaadah sarvavaasashchatushhpathah 19

Nishaacharah pretachaarii bhuutachaarii maheshvarah

Bahubhuuto bahudhanah sarvaadhaaroamito gatih 20

Nrityapriyo nityanarto nartakah sarvalaasakah

Ghoro mahaatapaah paasho nityo giri charo nabhah 21

Sahasrahasto vijayo vyavasaayo hyaninditah

Amarshhano marshhanaatmaa yagyahaa kaamanaashanah 22

Dakshayagyaapahaarii cha susaho madhyamastathaa

Tejoapahaarii balahaa muditoarthoajito varah 23

Gambhiiraghoshho gambhiiro gambhiira balavaahanah

Nyagrodharuupo nyagrodho vrikshakarnasthitirvibhuh 24

Sudiikshnadashanashchaiva mahaakaayo mahaananah

Vishhvakseno hariryagyah sanyugaapiidavaahanah 25

Tiikshna taapashcha haryashvah sahaayah karmakaalavith

Vishhnuprasaadito yagyah samudro vadavaamukhah 26

Hutaashanasahaayashcha prashaantaatmaa hutaashanah

Ugratejaa mahaatejaa jayo vijayakaalavith 27

Jyotishhaamayanam siddhih sandhirvigraha eva cha

Shikhii dandii jatii jvaalii muurtijo muurdhago balii 28

Vainavii panavii taalii kaalah kaalakatankatah

Nakshatravigraha vidhirgunavriddhirlayoagamah 29

Prajaapatirdishaa baahurvibhaagah sarvatomukhah

Vimochanah suragano hiranyakavachodbhavah 30

Medhrajo balachaarii cha mahaachaarii stutastathaa

Sarvatuurya ninaadii cha sarvavaadyaparigrahah 31

Vyaalaruupo bilaavaasii hemamaalii tarangavith

Tridashastrikaaladhrikh karma sarvabandhavimochanah 32

Bandhanastvaasurendraanaam yudhi shatruvinaashanah

Saankhyaprasaado survaasaah sarvasaadhunishhevitah 33

Praskandano vibhaagashchaatulyo yagyabhaagavith

Sarvaavaasah sarvachaarii durvaasaa vaasavoamarah 34

Hemo hemakaro yagyah sarvadhaarii dharottamah

Lohitaaksho mahaaakshashcha vijayaaksho vishaaradah 35

Sangraho nigrahah kartaa sarpachiiranivaasanah

Mukhyoamukhyashcha dehashcha deha riddhih sarvakaamadah 36

Sarvakaamaprasaadashcha subalo balaruupadhrikh

Sarvakaamavarashchaiva sarvadah sarvatomukhah 37

Aakaashanidhiruupashcha nipaatii uragah khagah

Raudraruupomashuraadityo vasurashmih suvarchasii 38

Vasuvego mahaavego manovego nishaacharah

Sarvaavaasii shriyaavaasii upadeshakaro harah 39

Muniraatma patirloke sambhojyashcha sahasradah

Pakshii cha pakshiruupii chaatidiipto vishaampatih 40

Unmaado madanaakaaro arthaarthakara romashah

Vaamadevashcha vaamashcha praagdakshinashcha vaamanah 41

Siddhayogaapahaarii cha siddhah sarvaarthasaadhakah

Bhikshushcha bhikshuruupashcha vishhaanii mriduravyayah 42

Mahaaseno vishaakhashcha shhashhtibhaago gavaampatih

Vajrahastashcha vishhkambhii chamuustambhanaiva cha 43

Riturritu karah kaalo madhurmadhukaroachalah

Vaanaspatyo vaajaseno nityamaashramapuujitah 44

Brahmachaarii lokachaarii sarvachaarii suchaaravith

Iishaana iishvarah kaalo nishaachaarii pinaakadhrikh 45

Nimittastho nimittam cha nandirnandikaro harih

Nandiishvarashcha nandii cha nandano nandivardhanah 46

Bhagasyaakshi nihantaa cha kaalo brahmavidaamvarah

Chaturmukho mahaalingashchaarulingastathaiva cha 47

Lingaadhyakshah suraadhyaksho lokaadhyaksho yugaavahah

Biijaadhyaksho biijakartaaadhyaatmaanugato balah 48

Itihaasa karah kalpo gautamoatha jaleshvarah

Dambho hyadambho vaidambho vaishyo vashyakarah kavih 49

Loka kartaa pashu patirmahaakartaa mahaushhadhih

Aksharam paramam brahma balavaanh shakra eva cha 50

Niitirhyaniitih shuddhaatmaa shuddho maanyo manogatih

Bahuprasaadah svapano darpanoatha tvamitrajith 51

Vedakaarah suutrakaaro vidvaanh samaramardanah

Mahaameghanivaasii cha mahaaghoro vashiikarah 52

Agnijvaalo mahaajvaalo atidhuumro huto havih

Vrishhanah shankaro nityo varchasvii dhuumaketanah 53

Niilastathaaangalubdhashcha shobhano niravagrahah

Svastidah svastibhaavashcha bhaagii bhaagakaro laghuh 54

Utsangashcha mahaangashcha mahaagarbhah paro yuvaa

Krishhnavarnah suvarnashchendriyah sarvadehinaamh 55

Mahaapaado mahaahasto mahaakaayo mahaayashaah

Mahaamuurdhaa mahaamaatro mahaanetro digaalayah 56

Mahaadanto mahaakarno mahaamedhro mahaahanuh

Mahaanaaso mahaakamburmahaagriivah shmashaanadhrikh 57

Mahaavakshaa mahorasko antaraatmaa mrigaalayah

Lambano lambitoshhthashcha mahaamaayah payonidhih 58

Mahaadanto mahaadanshhtro mahaajihvo mahaamukhah

Mahaanakho mahaaromaa mahaakesho mahaajatah 59

Prasannascha prasaadashcha pratyayo giri saadhanah

Snehanoasnehanashchaiva ajitashcha mahaamunih 60

Vrikshaakaaro vriksha keturanalo vaayuvaahanah

Mandalii merudhaamaa cha devadaanavadarpahaa 61

Atharvashiirshhah saamaasya rikhsahasraamitekshanah

Yajuh paada bhujo guhyah prakaasho jangamastathaa 62

Amoghaarthah prasaadashchaabhigamyah sudarshanah

Upahaarapriyah sharvah kanakah kaajnchanah sthirah 63

Naabhirnandikaro bhaavyah pushhkarasthapatih sthirah

Dvaadashastraasanashchaadyo yagyo yagyasamaahitah 64

Naktam kalishcha kaalashcha makarah kaalapuujitah

Sagano gana kaarashcha bhuuta bhaavana saarathih 65

Bhasmashaayii bhasmagoptaa bhasmabhuutastarurganah

Aganashchaiva lopashcha mahaaaatmaa sarvapuujitah 66

Shankustrishankuh sampannah shuchirbhuutanishhevitah

Aashramasthah kapotastho vishvakarmaapatirvarah 67

Shaakho vishaakhastaamroshhtho hyamujaalah sunishchayah

Kapiloakapilah shuuraayushchaiva paroaparah 68

Gandharvo hyaditistaarkshyah suvigyeyah susaarathih

Parashvadhaayudho devaartha kaarii subaandhavah 69

Tumbaviinii mahaakopordhvaretaa jaleshayah

Ugro vanshakaro vansho vanshanaado hyaninditah 70

Sarvaangaruupo maayaavii suhrido hyaniloanalah

Bandhano bandhakartaa cha subandhanavimochanah 71

Sayagyaarih sakaamaarih mahaadanshhtro mahaaaayudhah

Baahustvaninditah sharvah shankarah shankaroadhanah 72

Amaresho mahaadevo vishvadevah suraarihaa

Ahirbudhno nirritishcha chekitaano haristathaa 73

Ajaikapaachcha kaapaalii trishankurajitah shivah

Dhanvantarirdhuumaketuh skando vaishravanastathaa 74

Dhaataa shakrashcha vishhnushcha mitrastvashhtaa dhruvo dharah

Prabhaavah sarvago vaayuraryamaa savitaa ravih 75

Udagrashcha vidhaataa cha maandhaataa bhuuta bhaavanah

Ratitiirthashcha vaagmii cha sarvakaamagunaavahah 76

Padmagarbho mahaagarbhashchandravaktromanoramah

Balavaanshchopashaantashcha puraanah punyachajnchurii 77

Kurukartaa kaalaruupii kurubhuuto maheshvarah

Sarvaashayo darbhashaayii sarveshhaam praaninaampatih 78

Devadevah mukhoasaktah sadasath sarvaratnavith

Kailaasa shikharaavaasii himavadh girisanshrayah 79

Kuulahaarii kuulakartaa bahuvidyo bahupradah

Vanijo vardhano vriksho nakulashchandanashchhadah 80

Saaragriivo mahaajatru ralolashcha mahaushhadhah

Siddhaarthakaarii siddhaarthashchando vyaakaranottarah 81

Sinhanaadah sinhadanshhtrah sinhagah sinhavaahanah

Prabhaavaatmaa jagatkaalasthaalo lokahitastaruh 82

Saarango navachakraangah ketumaalii sabhaavanah

Bhuutaalayo bhuutapatirahoraatramaninditah 83

Vaahitaa sarvabhuutaanaam nilayashcha vibhurbhavah

Amoghah sanyato hyashvo bhojanah praanadhaaranah 84

Dhritimaanh matimaanh dakshah satkritashcha yugaadhipah

Gopaalirgopatirgraamo gocharmavasano harah 85

Hiranyabaahushcha tathaa guhaapaalah praveshinaamh

Pratishhthaayii mahaaharshho jitakaamo jitendriyah 86

Gaandhaarashcha suraalashcha tapah karma ratirdhanuh

Mahaagiito mahaanrittohyapsaroganasevitah 87

Mahaaketurdhanurdhaaturnaika saanucharashchalah

Aavedaniiya aaveshah sarvagandhasukhaavahah 88

Toranastaarano vaayuh paridhaavati chaikatah

Sanyogo vardhano vriddho mahaavriddho ganaadhipah 89

Nityaatmasahaayashcha devaasurapatih patih

Yuktashcha yuktabaahushcha dvividhashcha suparvanah 90

Aashhaadhashcha sushhaadashcha dhruvo hari hano harah

Vapuraavartamaanebhyo vasushreshhtho mahaapathah 91

Shirohaarii vimarshashcha sarvalakshana bhuushhitah

Akshashcha ratha yogii cha sarvayogii mahaabalah 92

Samaamnaayoasamaamnaayastiirthadevo mahaarathah

Nirjiivo jiivano mantrah shubhaaksho bahukarkashah 93

Ratna prabhuuto raktaango mahaaarnavanipaanavith

Muulo vishaalo hyamrito vyaktaavyaktastapo nidhih 94

Aarohano nirohashcha shalahaarii mahaatapaah

Senaakalpo mahaakalpo yugaayuga karo harih 95

Yugaruupo mahaaruupo pavano gahano nagah

Nyaaya nirvaapanah paadah pandito hyachalopamah 96

Bahumaalo mahaamaalah sumaalo bahulochanah

Vistaaro lavanah kuupah kusumah saphalodayah 97

Vrishhabho vrishhabhaankaango mani bilvo jataadharah

Bindurvisarvah sumukhah surah sarvaayudhah sahah 98

Nivedanah sudhaajaatah sugandhaaro mahaadhanuh

Gandhamaalii cha bhagavaanh utthaanah sarvakarmanaamh 99

Manthaano bahulo baahuh sakalah sarvalochanah

Tarastaalii karastaalii uurdhva sanhanano vahah 100

Chhatram suchchhatro vikhyaatah sarvalokaashrayo mahaanh

Mundo viruupo vikrito dandi mundo vikurvanah 101

Haryakshah kakubho vajrii diiptajihvah sahasrapaath

Sahasramuurdhaa devendrah sarvadevamayo guruh 102

Sahasrabaahuh sarvaangah sharanyah sarvalokakrith

Pavitram trimadhurmantrah kanishhthah krishhnapingalah 103

Brahmadandavinirmaataa shataghnii shatapaashadhrikh

Padmagarbho mahaagarbho brahmagarbho jalodbhavah 104

Gabhastirbrahmakridh brahmaa brahmavidh braahmano gatih

Anantaruupo naikaatmaa tigmatejaah svayambhuvah 105

Uurdhvagaatmaa pashupatirvaataranhaa manojavah

Chandanii padmamaalaaagryah surabhyuttarano narah 106

Karnikaara mahaasragvii niilamaulih pinaakadhrikh

Umaapatirumaakaanto jaahnavii dhrigumaadhavah 107

Varo varaaho varado vareshah sumahaasvanah

Mahaaprasaado damanah shatruhaa shvetapingalah 108

Priitaatmaa prayataatmaa cha sanyataatmaa pradhaanadhrikh

Sarvapaarshva sutastaarkshyo dharmasaadhaarano varah 109

Charaacharaatmaa suukshmaatmaa suvrishho go vrishheshvarah

Saadhyarshhirvasuraadityo vivasvaanh savitaaamritah 110

Vyaasah sarvasya sankshepo vistarah paryayo nayah

Rituh samvatsaro maasah pakshah sankhyaa samaapanah 111

Kalaakaashhthaa lavomaatraa muhuurtoahah kshapaah kshanaah

Vishvakshetram prajaabiijam lingamaadyastvaninditah 112

Sadasadh vyaktamavyaktam pitaa maataa pitaamahah

Svargadvaaram prajaadvaaram mokshadvaaram trivishhtapamh 113

Nirvaanam hlaadanam chaiva brahmalokah paraagatih

Devaasuravinirmaataa devaasuraparaayanah 114

Devaasuragururdevo devaasuranamaskritah

Devaasuramahaamaatro devaasuraganaashrayah 115

Devaasuraganaadhyaksho devaasuraganaagraniih

Devaatidevo devarshhirdevaasuravarapradah 116

Devaasureshvarodevo devaasuramaheshvarah

Sarvadevamayoachintyo devataaaatmaaaatmasambhavah 117

Udbhidastrikramo vaidyo virajo virajoambarah

Iidyo hastii suravyaaghro devasinho nararshhabhah 118

Vibudhaagravarah shreshhthah sarvadevottamottamah

Prayuktah shobhano varjaishaanah prabhuravyayah 119

Guruh kaanto nijah sargah pavitrah sarvavaahanah

Shringii shringapriyo babhruu raajaraajo niraamayah

Abhiraamah suragano viraamah sarvasaadhanah

Lalaataaksho vishvadeho harino brahmavarchasah 120

Sthaavaraanaampatishchaiva niyamendriyavardhanah

Siddhaarthah sarvabhuutaarthoachintyah satyavratah shuchih 121

Vrataadhipah param brahma muktaanaam paramaagatih

Vimukto muktatejaashcha shriimaanh shriivardhano jagath 122

Shiva Sahasranama Stotram - Given by Vishnu in LingaPurana

Shiva Sahasranama Stotra is given by Lord Vishnu in Linga Purana.mp3

Shiva Sahasranama Stotram - From Rudrayamala Tantra

Shiva Sahasranama Stotram - is from Rudrayamala Tantra.mp3

Maha Mrityunjaya Mantra

Mahamrtituanjay Mantra.mp3

108 Maha Mrityunjaya Mantra Japa.mp3

Maheshwara Mantra

Мощные звуки, которые предположительно произошт damru — божественного барабана Бога Shiva. Эти четырнадцать звуков, воспроизведенные в последовательности, создают сильные колебания, которсохраняюзнание устойчивым и улучшают нашу память и концентрацию.

Pandit Jasraj - Maheshwara Mantra.ape

Этот файл содержит вот эти четыре вещи:

1. Signature Prayer

2. Maheshwara Sutras (108 chants)

3. Shiva Shadakshar Stotra

4. Swarnanala Stuti

  • Upvote 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что с этим делать? Просто слушать или пытаться петь или рецитировать самому, чтобы подключится к шакти деваты этой мантры или стотры.

Я это понимаю.

Тем более что в случае с этой аштоттарой подключение сразу и к Шиве и к Махалакшми через его слова.

Вами проверенно это?

Почему Вы написали - "сразу" - из личного опыта?

Вы их слушали или пели и получили результаты?

Если ДА, то каковы они?

Maheshwara Mantra - эти четырнадцать звуков, воспроизведенные в последовательности, создают сильные колебания, которые сохраняют сознание устойчивым и улучшают нашу память и концентрацию.

Тот же вопрос!

Вами проверено?

У вас лично улучшилась память?

Видите-ли Шанкара, у нас форум исследовательский!

Вы же просто копируете с одних сайтов информацию и выставляете здесь.

Поймите меня правильно, я ни в коем случае не хочу усомниться в ней, и тем более оспорить её.

В теме "Трактаты и статьи" вы выложили материал про родинки, который, как вам уже написали, мягко скажем - не правдив а ошибочен.

Так стоит ли выставлять непроверенные вещи?

Может быть и стоит для того что бы проверить их на "работоспособность"?

Поэтому я и спросил, что лично Вами проверенно из того что вы тут выложили?

  • Downvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я это понимаю.

Вами проверенно это?

Почему Вы написали - "сразу" - из личного опыта?

Вы их слушали или пели и получили результаты?

Если ДА, то каковы они?

Тот же вопрос!

Вами проверено?

У вас лично улучшилась память?

Видите-ли Шанкара, у нас форум иссольский!

просто копируете с одних сайтов информаци выставляете здесПоймите меня правильно, я ни в коем случае не хочу усомниться в ней, и тем более оспорить её.

В теме "Трактаты и статьи" вы выложили материал про родинки, который, как вам уже написали, мягко скажем - не правдив а ошибочен.

Так стоит ли выставлять непроверее ?

Может быть и стоит для того что бы проверить их на "работоспособность"?

Поэтому я и спросил, что лично Вами проверенно изго что вы тут выложили?

Что-то нерипомню чтобы в правилах форума было запрещено выкладывать здесь информацию взятую на других ресурсети?? Да и вообще есть ли на форуме какие либо писанные правила, где они???? Судя по всему здесь каждый новый модер диктует свои личные правила сообразуясь со своими личными симпатиями или антипатиями???

Видите-ли Шанкара, у нас форум исследовательский!

Где здесь на сайте об этом сказано и где это закреплено в правилах????

Помнится на одном из форумов в сети и вы тоже выложили некие биджа мантры??? И когда вам читатель задал вопросы подобные тем, что вы озвучили здесь сейчас, то вы почему-то так и не смогли дать полно - вразумительного ответа?? Могу и ссылку скинуть, если запамятовали.

Дело в том, что мантра шастра и мантра садхана не рекомендуют распространяться о личных наработках или духовных переживаниях возникающих в процессе практики мантр или например - стотр. Более детально об этом вы могли бы прочесть в трилогии "Агхора" .Что вам будет толку - если я начну говорить, что лично я испытываю душевный подъём и духовное удовлетворение во время слушания(шраванам) и воспевания(киртанам) мантр и стотр, если вам этого будет не понять до тех пор пока вы сами не начнёте практиковать шраванам и киртанам???

Теперь о родинках и пятнах - а вы сами-то проверили, то о чём говорится в книге, прежде чем делать своё субъективное суждение основанное на чьём-то возможно поспешном или предвзятом мнении???

Почему Вы написали - "сразу" - из личного опыта?
. Сразу и Одновременно. Что по сути своей синонимично.

из личного опыта?
На основе мантра шастры. Слушая эту аштоттара шатанамавали из уст Шивы мы подключаемся к его энерии(шакти)через его слова, но кроме этого здесь Шива повествует ещё и о славе Махалакшми, и таким образом подключает нас с каналу энергий(шакти) Махалакшми через слушание и воспевание её имён. Надеюсь это понятно и не требует ещё более расширенных пояснений??? Здесь мы присутствуем при явлении своего рода парампары - цепь передачи знания. Ведь Шива передаёт это знание своей супруге Шри Дэви Парвати - аштоттара так и начинается со слов Шри Дэви Парвати -

"Devadeva mahadeva trikalajna maheshvara |

Karunakara devesha bhaktanugrahakaraka || 1||

Ashtottarashatam lakshmyah shrotumichchhami tattvatah |"

вот вольный перевод этой шлоки: -

"Бог Богов, Верховный Господь, Верховный Владыка Трикалы (времени во всех его проявлениях - прошлого, настоящего и будущего)

Милостивейший из всех Богов, прошу Тебя открой мне сокровенную природу ста восьми имён Лакшми Дэви".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Лалита Сахасранама плюс вступление и палашрути (прославление) переведенные
/>http://www.4shared.com/file/218458257/7304966e/1000.html

Применять с осторожностью и почтением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость Purusha kiran

Bala-Krishna Sahasranama stotra Thousand Names of Child Krsna Santana Gopala

Sri Bala-Krsna-sahasra-nama

A Thousand Names of Child Krsna

Text 1

bala-krsnah suradhiso

bhutavaso vrajesvarah

vrajesa-nandano nandi

vrajangana-viharanah

The Supreme Personality of Godherad is child Krsna (bala- krsna) who is the master of the demigods

(suradhisa) present everywhere in the material world (bhutavasa) the master of Vraja (vrajesvara) the delight of

Vraja's king (vrajesa-nandana) the son of Nanda (nandi) He who plays in Vraja's courtyards (vrajanganaviharana)

.

Text 2

go-gopa-gopikanandakarako

bhakti-vardhanah

go-vatsa-puccha-sankarsajatananda-

bharo 'jarah

. who is the bliss of the cows gopas and gopis (go-gopa- gopikananda-karaka) who increases the love of His

devotees (bhakti-vardhana) who enjoyed being pulled about as He held a calves tail (go-vatsa-puccha-sankarsajatananda-

bhara) who neöer grows old (ajara) .

Text 3

ringamana-gatih sriman

ati-bhakti-prakasanah dhuli-dhusara-sarvango

ghati-pita-paricchadah

who is a child crawling on the ground (ringamana-gati) He who is handsome (sriman) who reveals Himself to

His devotees (ati-bhakti-prakasana) whose limbs are covered with dust (dhuli-dhusara-sarvanga) who wears

yellou garments (ghati-pita-paricchada) .

Text 4

puratabharanah sriso

gatir gatimatam sada

yogiso yoga-vandyas ca

yogadhiso yasah-pradah

1

who is decorated with golden ornaments (puratabharana) the husband of the goddess of fortune (srisa) the

eternal goal of the virtuous (gatir gatimatam- sada) the master of the yogis (yogisa), worshiped by performance of

yoga (yoga-vandya) the master of yoga (yogadhisa) the giver of fame (yasah„-prada) .

Text 5

yasoda-nandanah krsno

govatsa-paricarakah gavendras ca gavaksas ca

gavadhyakso gavam-patih

Yasoda's son (yasoda-nandana) all-attractive (krsna) the protector of the calves (govatsa-paricaraka) the master

of the cows (gavendra gavaksa gavadhyaksa and gavam--pati) .

Text 6

gavesas ca gavisas ca

go-carana-parayanah go-dhuli-dhama-priyako

go-dhuli-krta-bhusanah

the master of the cows (gavesa and gavisa) devoted to herding the cows (go-carana-parayana) pleased to be

garlanded with dust raised by the cows (go-dhuli-dhama- priyaka) decorated with dust raised by the cows (godhuli-

krta-bhusana) .

Text 7

go-rasyo go-rasaso gogorasacita-

dhamakah gorasasvadako vaidyo

vedatito vasu-pradah

fond of drinking milk (go-rasyo go-rasasa go- gorasacita-dhamaka and gorasasvadaka) the goal of the Vedas

(vaidya) beyond the Vedas (vedatita) the giver of wealth (vasu-prada) .

Text 8

vipulamso ripu-haro

viksaro jayado jayah jagad-vandyo jagannatho

jagad-aradhya-padakah

who has broad shoulders (vipulamsa) who kills His enemies (ripu-hara) who never grows old or dies (viksara)

who brings victory (jayada) who is victory (jaya) who is worshiped by the universes (jagad-vandya) who is the

master of the universes (jagannatha) whose feet are worshiped by the universes (jagad- aradhya-padaka) .

Text 9

jagadiso jagat-karta

jagat-pujyo jayariha jayatam jaya-silas ca

jayatito jagad-balah

2

who is the master of the universes (jagadisa) who is the creator of the universes (jagat-karta) who is worshiped

by the universes (jagat-pujya) who kills His enemies (jayariha) who is the victory of the victorious (jayatam- jayasila)

who is greater than victory (jayatita) who is the power of the universes (jagad-bala) .

Text 10

jagad-dharta palayita

pata dhata mahesvarah radhikanandano radhaprana-

natho rasa-pradah

who is the maintainer of the universes (jagad-dharta palayita pata and dhata) who is the supreme master

(mahesvara) who is the bliss of Radhika' (radhikanandana) who is the master of Radha's life (radha-prana-natha)

who is the giver of nectar (rasa-prada) .

Text 11

radha-bhakti-karah suddho

radharadhyo rama-priyah gokulananda-data ca

gokulananda-rupa-dhrk

who is devoted to Radha' (radha-bhakti-kara) who is pure (suddha) who is worshiped by Radha' (radharadhya)

who is dear to the goddess of fortune (rama'-priya) who gives bliss to Gokula (gokulananda-data) whose

handsome form gives bliss to Gokula (gokulananda-rupa-dhrk) .

Text 12

gokulesvara-kalyano

gokula-vara-nandanah golokabhiratih sragvi

golokesvara-nayakah

who is the auspiciousness of Gokula's king (gokulesvara- kalyana) who is the bliss of Gokula (gokula-varanandana)

who is the bliss of Goloka (golokabhirati) who wears a garland (sragvi) who is Goloka's hero

(golokesvara-nayaka) .

Text 13

nityam-goloka-vasatir

nityam-go-gopa-nandanah ganesvaro ganadhyakso

gananam paripurakah

who stays in Goloka eternally (nityam--goloka-vasati) who is the eternal bliss of the cows and gopas (nityam--

go-gopa- nandana) who is the leader of the people (ganesvara and ganadhyaksa) who fufills the people's desires

(gananam- paripuraka) .

Text 14

guni gunotkaro ganyo

gunatito gunakarah guna-priyo gunadharo

gunaradhyo ganagranih

3

who is virtuous (guni and gunotkara) who stays with His devotees (ganya) who is beyond the modes of nature

(gunatita) who is treasure-house of good qualities (gunakara and gunadhara) who is pleasing with many virtues

(guna-priya) who is worshiped by virtue (gunaradhya) who is the supreme leader (ganagrani) .

Text 15

gana-nayako vighna-haro

herambah parvati-sutah parvatadhinivasi ca

govardhana-dharo guruh

who is the supreme leader (gana-nayaka) who removes obstacles (vighna-hara) who is a great hero (heramba)

who is Parvati's son (parvati-suta) who stays on the hill (parvatadhinivasi) who lifted Govardhana Hill

(govardhana- dhara) who is the supreme guru (guru) .

Text 16

govardhana-patih santo

govardhana-viharakah govardhano gita-gatir

gavakso go-vrseksanah

who is the master of Govardhana Hill (govardhana-pati) who is peaceful (santa) who enjoys pastimes on

Govardhana Hill (govardhana-viharaka) who is Govardhana Hill (govardhana) who is an expert musician (gitagati)

who carefully watches the cows and bulls (gavakso go-vrseksana) .

Text 17

gabhasti-nemir gitatma

gita-gamyo gati-pradah gavameyo yaja-nemir

yajango yaja-rupa-dhrk

who is splendid (gabhasti-nemi) who is the heart of the Gita' (gitatma) who is approached by the Gita' (gitagamya)

who grants the goal of life (gati-prada) who is the master of numberless cows (gavameya) who is the

center of all sacrifices (yaja-nemi) whose limbs are the Vedic sacrifices (yajanga) whose form is the Vedic

sacrifices (yaj a-rupa-dhrk) .

Text 18

yaja-priyo yaja-harta

yaja-gamyo yajur-gatih yaja-jo yaja-gamyas ca

yaja-prapyo vimatsarah

who is pleased by the Vedic sacrifices (yaja- priya) who accepts what is offered in sacrifice (yaja- harta) who is

approached by the Vedic sacrifices (yaja- gamya and yaja-gamya) who is the goal of the Vedic sacrifices (yajurgati)

who is known by the Vedic sacrifices (yaja-ja) who is attained by the Vedic sacrifices (yaja-prapya) who is

not envious (vimatsara) .

Text 19

yajanta-krd yaja-guhyo

4

yajatito yajuh-priyah manur manv-adi-rupi ca

manvantara-viharakah

who gives the results of Vedic sacrifices (yaj anta-krt) who hides in the Vedic sacrifices (yaja- guhya) who is

beyond the Vedic sacrifices (yajatita) who is pleased by the Vedic sacrifices (yajuh-priya) who is Manu (manu)

who has many forms beginning with the form of Manu (manö-adi-rupi) who enjoys pastimes during Manu's reign

(manvantara-viharaka) .

Text 20

manu-priyo manor vamsadhari

madhavama-patih maya-priyo maha-mayo

mayatito mayantakah

who is dear to Manu (manu-priya) who is the protector of the human race (manor vamsa-dhari) who is the

husband of the goddess of fortune (madhavama-patih) who is dear to His potencies (maya-priya) who is the

master of maha'-maya' (maha- maya) who is beyond maya' (mayatita) who puts and end to maya' (mayantaka) .

Text 21

mayabhigami mayakhyo

maha-maya-vara-pradah maha-maya-prado mayanando

mayesvarah kavih

who is approached by approaching His potency (mayabhigami) who is called by the name Maya mayakhya)

who gives the gift of His potency (maha-maya-prada and maha-maya- vara-prada) who is the bliss of His

potencies (mayananda) who is the master of His potencies (mayesvara) who is the supreme poet and philosopher

(kavi) .

Text 22

karanam karanam karta

karyam karma kriya matih karyatito gavam natho

jagannatho gunakarah

who is the cause of all causes (karanam and karanam) who is the creator (karta) who is the creation (karyam)

who is action (karma and kriya) who is thought (mati) who is beyond the creation (karyatita) who is the master of

the cows (gavam- natha) who is the master of the universes (jagannatha) who is a jewel-mine of virtues

(gunakara) .

Text 23

visva-rupo virupakhyo

vidyanando vasu-pradah vasudevo vasistheso

vaniso vak-patir mahah

who is the form of the universe (visva-rupa) who has many names (virupakhya) who is the bliss of

transcendental knowledge (vidyananda) who is the giver of wealth (vasu-prada) who is the son of Vasudeva

(vasudeva) who is the master of Vasista (vasisthesa) who is the master of words (vanisa and vak-pati) who is

glory (mahah) .

5

Text 24

vasudevo vasu-srestho

devaki-nandano 'riha vasu-pata vasu-patir

vasudha-paripalakah

who is the son of Vasudeva (vasudeva) who is the best of the Vasus (vasu-srestha) who is the son of Devaki

(devaki- nandana) who kills His enemies (ariha) who protects the Vasus (vasu-pata) who is the master of the

Vasus (vasu-pati) who protects the earth (vasudha-paripalaka) .

Text 25

kamsarih kamsa-hanta ca

kamsaradhyo gatir gavam govindo gomatam-palo

gopa-nari-janadhipah

who is the enemy of Kamsa (kamsari) who kills Kamsa (kamsa-hanta) who is worshiped by Kamsa

(kamsaradhya) who is the goal of the surabhi cows (gatir gavam) who pleases the cows land and senses (govinda)

whop protects the gopas (gomatam-- pala) who is the master of the gopis (gopa-nari-janadhipa) .

Text 26

gopi-rato ruru-nakhadhari

harir jagad-guruh janu-janghantaralas ca

pitambara-dharo harih

who enjoys with the gopis (gopi-rata) who wears a tiger- clau ornament (ruru-nakha-dhari) who removes what is

inauspicious (hari) who is the master of the universes (jagad- guru) whose knees and legs are handsome (janujanghantarala)

who wears yellou garments (pitambara-dhara) who removes what is inauspicious (hari) .

Text 27

haiyangavina-sambhokta

payasaso gavam guruh brahmanyo brahmanaradhyo

nityam-go-vipra-palakah

who eats fresh butter (haiyangavina-sambhokta) who drinks milk (payasasa) who is the master of the cows

(gavam- guru) who is worshiped by the brahmanas (brahmanya and brahmanaradhya) who always protects the

cows and brahmanas (nityam-go-vipra-palaka) .

Text 28

bhakta-priyo bhakta-labhyo

bhaktyatito bhuvam-gatih bhurloka-pata harta ca

bhu-gola-paricintakah

who is dear to the devotees (bhakta-priya) who is attained by the devotees (bhakta-labhya) who is beyond the

world of duality (bhaktyatita) who is the shelter of the worlds (bhuvam-gati) who is the protector of the earth

(bhurloka-pata) who removes what is inauspicious (harta) who is the omniscient knower of the worlds (bhu-golaparicintaka)

.

6

Text 29

nityam-bhurloka-vasi ca

janaloka-nivasakah tapoloka-nivasi ca

vaikuntho vistara-sravah

who always resides on the earth (nityam-bhurloka-vasi) who resides on Janaloka (janaloka-nivasaka) who

resides on Tapoloka (tapoloka-nivasi) who is free from anxiety (vaikuntha) who is famous (vistara-sravah) .

Text 30

vikuntha-vaso vaikunthavasi

hasi rasa-pradah rasika-gopikanandadayako

bala-dhrg-vapuh

who resides in Vaikuntha (vikuntha-vasa and vaikuntha- vasi) who smiles and laughs (hasi) who gives nectar

(rasa- prada) who gives bliss to the beautiful gopis (rasika- gopikananda-dayaka) who has the form of a child

(bala-dhrg- vapuh) .

Text 31

yasasvi yamuna-tirapuline-'

tiva-mohanah vastra-harta gopikanam

manohari vara-pradah

. who is famous (yasasvi) who is very charming as He stands by the Yamuna's shore (yamuna-tira puline-'tivamohana)

who stole the gopis' garments (vastra-harta gopikanam) who enchants the heart (manohari) who grants

benedictions (vara-prada) .

Text 32

dadhi-bhakso dayadharo

data pata hrtahrtah mandapo mandaladhiso

raja-rajesvaro vibhuh

. who eats yogurt (dadhi-bhaksa) who is an ocean of kindness (dayadhara) who is generous (data) who is

protective (pata) who removes what is inauspicious (hrtahrta) who is a great temple (mandapa) who is the king of

the worlds (mandaladhisa) who is the king of the kings of kings (raja- rajesvara) who is omnipotent (vibhu) .

Text 33

visva-dhrg visva-bhug visvapalako

visva-mohanah vidvat-priyo vita-havyo

havya-gavya-krtasanah

. who maintains the universes (visva-dhrk) who is the enjoyer of the universes (visva-bhuk) who protects the

universes (visva-palaka) who charms the universes (visva-mohana) who is dear to the wise (vidvat-priya) who

drinks the ghee offered in Vedic sacrifices (vita-havya and havya-gavya-krtasana) .

7

Text 34

kavya-bhuk pitr-varti ca

kavyatma kavya-bhojanah ramo viramo ratido

rati-bharta rati-priyah

. who eats what is offered to the pitas (kavya-bhuk) who stays with the pitas (pitr„-varti) whose heart is the

offerings to the pitas (kavyatma) who eats what is offered to the pitas (kavya-bhojana) who is the supreme

enjoyer (rama) who is the end (virama) who brings happiness (ratida and rati-bharta) who enjoys transcendental

pastimes (rati-priya) .

Text 35

pradyumno 'krura-damyas ca

kruratma krura-mardanah krpalus ca dayalus ca

sayaluh saritam patih

. who is Pradyumna (pradyumna) who is controlled by Akrura (akrura-damya) who is cruel at heart (kruratma)

who crushes they who are cruel (krura-mardana) who is kind (krpalu and dayalu) who enjoys a nap (sayalu) who

is the master of the rivers and streams (saritam- pati) .

Text 36

nadi-nada-vidhata ca

nadi-nada-viharakah sindhuh sindhu-priyo dantah

santah kantah kala-nidhih

. who is the creator of the rivers and streams (nadi-nada- vidhata) who enjoys pastimes in rivers and streams

(nadi-nada- viharaka) who is the ocean (sindhu) who is dear to the ocean (sindhu- priya) who is self-controlled

(danta) who is peaceful (santa) who is handsome (kanta) who is a treasure-house of artistic skill (kala-nidhi) .

Text 37

sannyasa-krt satam-bharta

sadhucchista-krtasanah sadhu-priyah sadhu-gamyah

sadhv-acara-nisevakah

. who accepts sannyasa (sannyasa-krt) who maintains the devotees (satam--bharta) who eats the remnants of

food tasted by the devotees (sadhucchista-krtasana) who loves the devotees (sadhu-priya) who is approached by

the devotees ¨sadhu-gamya) who serves they who act as saintly devotees (sadhö-acara- nisevaka) .

Text 38

janma-karma-phala-tyagi

yogi bhogi mrgi-patih margatito yoga-margo

margamano maho-ravih

. who renounces the fruits obtained by work or by fortunate birth (janma-karma-phala-tyagi) who is a yogi

(yogi) who is the supreme enjoyer (bhogi) who is the master of the does (mrgi- pati) who is beyond the path

8

(margatita) who is the path of yoga (yoga-marga) who is a seeker on the path (margamana) who is a splendid sun

(maho-ravi) .

Text 39

ravi-locano raver amsabhogi

dvadasa-rupa-dhrk gopala-balo gopalo

balakananda-dayakah

. whose eyes are two suns (ravi-locana) who enjoys the sunlight (raver amsa-bhogi) who has twelve forms

(dvadasa-rupa- dhrk) who is a cowherd boy (gopala-bala) who is a cowherd (gopala) who gives bliss to the boys

(balakananda-dayaka) .

Text 40

balakanam-patih sriso

viratih sarva-papinam srilah sris ca sri-yutas ca

sri-nivasah sriyah-patih

. who is the master of the boys (balakanam-pati) who is the husband of the goddess of fortune (srisa) who is the

end of all sins (viratih„ sarva-papinam) who is handsome (srila, sri and sri-yuta) who is the home of the goddess

of fortune (sri- nivasa) who is the husband of the goddess of fortune (sriyah„- pati) .

Text 41

sridah srisah sriyah-kanto

rama-kanto ramesvarah sri-kanto dharani-kanta

umakanta-priyah prabhuh

. who is the giver of opulence (srida) who is the husband of the goddess of fortune (srisa sriyah„-kanta ramakanta

ramesvara and sri-kanta) who is the husband of goddess Dharani (dharani-kanta) who is dear to Parvati's

husband (umakanta- priya) who is the supreme master (prabhu) .

Text 42

isto 'bhilasi varado

veda-gamyo durasayah duhkha-harta duhkha-naso

bhava-duhkha-nirasakah

. who is the object of desire and worship (ista) who is filled with desire (abhilasi) who grants benedictions

(varada) who is approached by the Vedas (veda-gamya) who is unapproachable (durasaya) who removes

sufferings (duhkha-harta) who destroys sufferings (duhkha-nasa) who removes the sufferings of repeated birth

and death (bhava-duhkha-nirasaka) .

Text 43

yathecchacara-nirato

yathecchacara-supriyah yathecchalabha-santusto

yathecchasya-mano-'ntarah

9

. who acts as He likes (yathecchacara-nirata and yathecchacara-supriya) who attains whatever He wants

(yatheccha- labha-santusta and yathecchasya-mano-'ntara) .

Text 44

navina-niradabhaso

nilajana-caya-prabhah nava-durdina-meghabho

nava-megha-cchavih kvacit

. who is splendid as a neu cloud (navina-niradabhasa) who is splendid as black ajana (nilajana-caya- prabha)

who is splendid as a neu raincloud (nava- durdina-meghabha and nava-megha-cchavi) .

Text 45

svarna-varno nyasa-dhari

dvi-bhujo bahu-bahukah kirita-dhari mukuti

murti-pajara-sundarah

. who is splendid as gold (svarna-varna) who accepts sannyasa (nyasa-dhari) who has two arms (dvi-bhuja) who

has many arms (bahu-bahuka) who wears a crown (kirita-dhari and mukuti) who is handsome (murti-pajarasundara)

.

Text 46

manoratha-pathatitakarako

bhakta-vatsalah kanvanna-bhokta kapilo

kapiso garudatmakah

. who leads one away from the path of material desires (manoratha-pathatita-karaka) who loves the devotees

(bhakta- vatsala) who ate the food offered by Kanva Muni (kanvanna- bhokta) who has a dark complexion (kapila)

who is the Deity of the monkeys (kapisa) who stays in Garuda's heart (garudatmaka) .

Text 47

suvarnah parno hemabhah

putanantaka ity api putana-stana-pata ca

prananta-karano ripoh

. who has a golden complexion (suvarna) who has handsome arms (parna) who is splendid as gold (hemabha)

who became the end of Putana' (putanantaka) who drank from Putana's breast (putana-stana-pata) who ends the

lives of His enemies (prananta- karano ripoh) .

Text 48

vatsa-naso vatsa-palo

vatsesvaro vasuttamah hemabho hema-kanthas ca

srivatsah srimatam-patih

10

. who killed Vatsasura (vatsa-nasa) who protects the calves (vatsa-pala) who is the master of the calves

(vatsesvara) who is the best of the Vasus (vasuttama) who is splendid as gold (hemabha) whose neck is golden

(hema-kantha) who is a handsome child (srivatsa) who is the leader of they who are handsome (srimatam--pati) .

Text 49

sanandana-patharadhyo

dhata dhatumatam-patih sanatkumara-yogatma

janakesvara-rupa-dhrk

. who is worshiped by they who follou Sanandana-kumara's path (sanandana-patharadhya) who is the creator

(dhata) who si the protector of the hills and mountains (dhatumatam--pati) whose heart is the yoga performed by

sanatakumara (sanatkumara- yogatma) who manifests the form of King Janaka (janakesvara- rupa-dhrka) .

Text 50

sanatana-padodata

nityam caiva sanatanah bhandira-vana-vasi ca

sri-vrndavana-nayakah

. who is eternal (sanatana-pada) who is generous (data) who is eternal (nityam and sanatana) who resides in

Bhandiravana (bhandira-vana-vasi) who is the hero of Sμri Vrndavana (sri- vrndavana-nayaka) .

Text 51

vrndavanesvari-pujyo

vrndaranya-viharakah yamuna-tira-go-dhenupalako

megha-manmathah

. who is worshiped by Vrndavana's queen (vrndavanesvari- pujya) who enjoys pastimes in Vrndavana forest

(vrndaranya- viharaka) who protects the cows by the Yamuna's shore (yamuna- tira-go-dhenu-palaka) who is a

Kamadeva dark as a raincloud (megha-manmatha) .

Text 52

kandarpa-darpa-harano

mano-nayana-nandanah bala-keli-priyah kanto

bala-krida-paricchadah

. who removes Kamadeva's pride (kandarpa-darpa-harana) who delights the eyes and heart (mano-nayananandana)

who enjoys the pastimes of a child (bala-keli-priya) who is handsome (kanta) who plays as a child

(bala-krida-paricchada) .

Text 53

balanam raksako balah

krida-kautuka-karakah balya-rupa-dharo dhanvi

dhanuski sula-dhrk vibhuh

11

. who protects the boys (balanam- raksaka) who is a boy (bala) who enjoys playing (krida-kautuka-karaka) who

has a child's form (balya-rupa-dhara) who carries a bou (dhanvi and dhanuski) who holds a trident (sula-dhrk)

who is all-powerful (vibhu) .

Text 54

amrtamso 'mrta-vapuh

piyusa-paripalakah piyusa-pari pauravyanandano

nandi-vardhanah

. who is a nectar moon (amrtamsa) whose form is nectar (amrta-vapuh) who is full of nectar (piyusa-paripalaka)

who drinks nectar (piyusa-payi) who is a descendent of King Puru (pauravya-nandana) who gives bliss (nandivardhaka)

.

Text 55

sridamamsuka-pata ca

sridama-paribhusanah vrndaranya-priyah krsnah

kisorah„ kanta-rupa-dhrk

. who wore Sμridama's garment (sridamamsuka-pata) who was decorated by Sμridama' (sridama-paribhusana)

who is fond of Vrndavana forest (vrndaranya-priya) who is all-attractive (krsna) who is young (kisora) whose

form is handsome (kanta- rupa-dhrk)

Text 56

kama-rajah kalatito

yoginam paricintakah vrsesvarah krpa-palo

gayatri-gati-vallabhah

. who is the king of love (kama-raja) who is beyond time (kalatita) who is the object of the yogis§ meditation

(yoginam- paricintaka) who is the master of the bulls (vrsesvara) who is merciful (krpa-pala) who is dear to they

who chant the Gayatri mantra (gayatri-gati-vallabha) .

Text 57

nirvana-dayako moksadayi

veda-vibhagakah veda-vyasa-priyo vedyo

vaidyananda-priyah subhah

. who gives liberation (nirvana-dayaka and moksa-dayi) who divided the Veda (veda-vibhagaka) who is dear to

Vedavyasa (veda-vyasa-priya) who is to be known by the Vedas (vedya) who is dear to they who taste the bliss of

transcendental knowledge (vaidyananda-priya) who is auspicious (subha) .

Text 58

sukadeva-gaya-natho

gayasur-gati-pradah vibhur jisnur garisthus ca

sthavisthas ca sthaviyasam

12

. who is Sμukadeva (sukadeva) who is the master of Gaya' (gaya-natha) who liberated the demon Gayasura

(gayasura-gati- prada) who is omnipotent (vibhu) who is victorious (jisnu) who is the greatest (garisthu and

sthavisthah sthaviyasam) .

Text 59

varisthas ca yavisthas ca

bhuristhas ca bhuvah patih durgater nasako durgapalako

dusta-nasakah

. who is the best (varistha) who is the youngest (yavistha) who is the greatest (bhuristha) who is the master of

the earth (bhuvah„ patih) who kills misfortune (durgater nasaka) who saves the lost (durga-palaka) who kills the

wicked (dusta- nasaka) .

Texts 6° and 61

kaliya-sarpa-damano

yamuna-nirmalodakah yamuna-puline ramye

nirmale pavanodake

vasantam bala-gopalarupa-

dhari giram-patih vag-data vak-prado vaninatho

brahmana-raksakah

. who defeated the Kaliya serpent (kaliya-sarpa-damana) who played in the Yamuna's pure waters (yamunanirmalodaka)

who is a cowherd boy playing on the charming shore of the pure Yamuna' (yamuna-puline ramye

nirmale pavanodake vasantam- bala-gopala- rupa-dhari) who is the master of words (giram-pati and vani- natha)

who speaks eloquent words (vag-data and vak-prada) who protects the brahmanas (brahmana-raksaka) .

Text 62

brahmanyo brahma-krd brahma

brahma-karma-pradayakah brahmanya-devo brahmanyadayako

brahmana-priyah

. who is the Deity worshiped by the brahmanas (brahmanya) who is the father of Brahma' (brahma-krt) who is

the Supreme (brahma) who gives spiritual duties (brahma-karma-pradayaka) who is the Deity of the brahmanas

(brahmanya-deva) who gives spiritual knowledge (brahmanya-dayaka) who is dear to the brahmanas (brahmanapriya)

.

Text 63

svasti-priyo 'svastha-dharo

'svastha-naso dhiyam-patih kvanan-nupura-dhrg visvarupi

visvesvarah sivah

. who is fond of granting benedictions (svasti-priya) who brings calamity (asvastha-dhara) who destroys

calamity (asvastha-nasa) who is the master of thought (dhiyam-pati) whose anklets tinkle (kvanan-nupura-dhrk)

whose form is the universe (visva-rupiA) who is the master of the universes (visvesvara) who is auspicious ( siva)

.

13

Text 64

sivatmako balya-vapuh

sivatma siva-rupa-dhrk sadasiva-priyo devah

siva-vandyo jagat-sivah

. whose heart is auspicious (sivatmaka and sivatma) who has the form of a child (balya-vapuh) whose form is

auspicious ( siva-rupa-dhrk) who is dear to Lord Sadasiva (sadasiva-priya) who is the Supreme Lord (deva) who

is worshiped by Lord Sμiva ( siva-vandya) who is the auspiciousness of the universes (jagat- siva) .

Text 65

go-madhya-vasi go-vasi

gopa-gopi-mano-'ntarah dharmo dharma-dhurinas ca

dharma-rupo dhara-dharah

. who stays among the cows (go-madhya-vasi and go-vasi) who stays in the hearts of the gopas and gopis (gopagopi-

mano- 'ntara) who is religion (dharma) who is the leader of religion (dharma-dhurina) who is the form of

religion (dharma-rupa) who maintains the earth (dhara-dhara) .

Text 66

svoparjistha-yasah kirtivardhano

nandi-rupakah devahuti-jana-data

yoga-sankhya-nivartakah

. who is famous (svoparjistha-yasah„ and kirti-vardhana) whose form is full of bliss (nandi-rupaka) who gave

transcendental knowledge to Devahuti (devahuti- jana-data) who rejected sankhya and yoga (yoga-sankhyanivartaka)

.

Text 67

trnavarta-prana-hari

sakatasura-bhajanah pralamba-hari ripu-ha

tatha dhenuka-mardanah

. who pulled the life from Trnavarta (trnavarta-prana-hari) who broke the cart-demon Sakatasura (sakatasurabha

jana) who killed Pralambasura (pralamba-hari) who kills His enemies (ripu-ha) who crushed Dhenukasura

(dhenuka-mardana) .

Text 68

arista-nasano 'cintyah

kesi-ha kesi-nasanah kanka-ha kamsa-ha kamsanasano

ripu-nasanah

. who killed Aristasura (arista-nasana) who is inconceivable (acintya) who killed Kesi (kesi-ha and kesi- nasana)

who killed Kanka (kanka-ha) who killed Kamsa (kamsa- ha and kamsanasana) who kills His enemies (ripunasana)

.

14

Text 69

yamuna-jala-kalloladarsi

harsi priyam-vadah svacchanda-hari yamunajala-

hari sura-priyah

. who gazes at the Yamuna's waves (yamuna-jala-kallola- darsi) who is happy (harsi) who speaks pleasing words

(priyam- vada) who is independent (svacchanda-hari) who plays in the Yamuna's waters (yamuna-jala-hari) who is

dear to the devotees (sura-priya) .

Text 70

lila-dhrta-vapuh kelikarako

dharani-dharah gopta garistho gati-do

gati-kari gayesvarah

. who is playful (lila-dhrta-vapuh„ and keli-karaka) who maintains the earth (dharani-dhara) who is the great

protector (gopta) who is the greatest (garistha) who grants the goal of life (gati-da and gati-kari) who is the king

of Gaya' (gayesvara) .

Text 71

sobha-priyah subha-karo

vipula-sri-pratapanah kesi-daitya-haro dani

data dharmartha-sadhanah

. who is handsome (sobha-priya) who is auspicious (subha- kara) who is very handsome and glorious (vipula-sripratapana)

who killed the Kesi demon (kesi-daitya-hara) who is generous (dani and data) who is the way to attain

wealth and piety (dharmartha-sadhana)

Text 72

tri-sama trika-krt-samah

sarvatma sarva-dipanah sarvajah sugato buddho

bauddha-rupi janardanah

. who made the three samas (tri-sama and trika-krt-sama) who resides in everyone's heart (sarvatma) who is a

lamp that shines everywhere (sarva-dipana) who knows everything (sarvaj a) who is graceful (sugata) who is wise

(buddha) who assumes the form of Lord Buddha (bauddha-rupi) who rescues the people from distress (janardana)

.

Text 73

daityarih pundarikaksah

padma-nabho 'cyuto 'sitah padmaksah padmaja-kanto

garudasana-vigrahah

. who is the enemy of the demons (daityari) whose eyes are lotus flowers (pundarikaksa) whose navel is a lotus

(padma- nabha) who is infallible (acyuta) who is dark (asita) whose eyes are lotus flowers (padmaksa) who is the

lover of the goddess of fortune (padmaja-kanta) who has Garuda for a throne (garudasana-vigraha) .

15

Text 74

garutmata-dharo dhenupalakah

supta-vigrahah

artiha papahaneha

bhuti-ha bhuti-vardhanah

. who is carried by Garuda (garutmata-dhara) who protects the cows (dhenu-palaka) who takes a nap (suptavigraha)

who kills sufferings (artiha) who kills sins (papaha) who acts in many different ways (aneha) who kills

wealth (bhuti-ha) who makes wealth increase (bhuti-vardhana) .

Text 75

vacha-kalpa-drumah saksanmedhavi

garuda-dhvajah nilah svetah sitah krsno

gaurah pitambara-cchadah

. who is a desire tree (vacha-kalpa-druma) who is supremely intelligent (saksan-medhavi) who carries a flag of

Garuda (garuda-dhvaja) who is black (nila and krsna) who is white (sveta sita and gaura) who wears yellou

garments (pitambara-cchada)

Text 76

bhaktarti-nasano girnah

sirno jirna-tanu-cchadah bali-priyo bali-haro

bali-vardhana-tat-parah

. who kills the sufferings of His devotees (bhaktarti- nasana) who is glorified (girna) who is subtle (sirna) who is

the oldest (jirna-tanu-cchada) who is dear to Bali Maharaja (bali-priya) who took Bali's offering (bali-hara) who

increased Âali's devotion (bali-vardhana-tat-para) .

Text 77

vamano vamadevas ca

daityarih khaja-locanah udirnah sarvato-gopta

yoga-gamyah puratanah

. who is Vamana (vamana) who is Vamadeva (vamadeva) who is the enemy of the demons (daityari) whose eyes

are lotus flowers (khaja-locana) who is the greatest (udirna) who is secretly present everywhere (sarvato-gopta)

who is approached by yoga (yoga-gamya) who is the oldest (puratana) .

Text 78

narayano nara-vapuh

krsnarjuna-vapur-dharah tri-nabhis tri-vrtam-sevyo

yugatito yugatmakah

. who is Narayana (narayana) who has a human form (nara- vapuh) who appears in the forms of Krsna and

Arjuna (krsnarjuna- vapur-dhara) from whose navel the three worlds have come (tri- nabhi) who is served by the

16

three worlds (tri-vrtam--sevya) who is beyond duality (yugatita) who is by nature different from the jivas

(yugatmaka) .

Text 79

hamso hamsi hamsa-vapur

hamsa-rupi krpamayah haratmako hara-vapur

hara-bhavana-tat-parah

. who is a swan (hamsa hamsi hamsa-vapuh and hamsa-rupi) who is kind (krpamaya) who stays in Lord Sμiva's

heart (haratmaka) who appears in the form of Lord Sμiva (hara-vapuh) on whom Lord Sμiva meditates with

devotion (hara-bhavana-tat- para) .

Text 80

dharma-rago yama-vapus

tripurantaka-vigrahah yudhisthira-priyo rajyadata

rajendra-vigrahah

. who loves religion (dharma-raga) who appears in the form of Yama (yama-vapuh) who appears in the form of

Sμiva (tripurantaka-vigraha) who is dear to Yudhisthira (yudhisthira- priya) who gave a kingdom in charity (rajyadata)

who is the king of kings (rajendra-vigraha)

Text 81

indra-yaja-haro govardhana-

dhari giram-patih yaja-bhug yaja-kari ca

hitakari hitantakah

. who stopped the indra-yaja (indra-yaja- hara) who lifted Govardhana Hill (govardhana-dhari) who is the master

of words (giram--pati) who enjoyed the yaja (yaja-bhuk) who performed the yaja (yaj a-kari) who brings

auspiciousness (hitakari) who ends auspiciousness (hitantaka) .

Text 82

akrura-vandyo visva-dhrug

asva-hari hayasyakah hayagrivah smita-mukho

gopi-kanto 'runa-dhvajah

. to whom Akrura bows down (akrura-vandya) who is present everywhere in the universe (visva-dhruk) who has

a horse's head (asva-hari hayasyaka) who has a horse's neck (hayagriva) who has a smiling face (smita-mukha)

who loves the gopis (gopi- kanta) who carries a red flag (aruna-dhvaja) .

Text 83

nirasta-samyatisayah

sarvatma sarva-khandanah gopi-priti-karo gopimano-

hari harir harih

17

. who has no equal or superior (nirasta-samyatisaya) who stays in everyone's heart (sarvatma) who destroys

everything (sarva-khandana) who loves the gopis (gopi-priti-kara) who steals the gopis§ hearts (gopi-mano-hari)

who removes all that is inauspicious (hari) .

Text 84

laksmano bharato ramah

satrughno nila-rupakah hanumaj-jana-data ca

janaki-vallabho girih

. who is Laksmana (laksmana) who is Bharata (bharata) who is Rama (rama) who is Sμatrughna (satrughna)

whose form is dark (nila-rupaka) who gives transcendental knowledge to Hanuman (hanumaê-jana-data who is

dear to Sita' (janaki- vallabha) who is worshipable (giri) .

Text 85

giri-rupi giri-natho

giri-yaja-pravartakah girer anga-dharo gopagopi-

go-tapa-nasanah

. who has the form of a hill (giri-rupi) who is the master of a hill (giri-natha) who performed a yaja to worship a

hill (giri-yaja-pravartaka) who lifted a hill (girer anga-dhara) who destroyed the sufferings of the gopas and gopis

(gopagopi-go-tapa-nasana) .

Text 86

bhavabdhi-potah subha-krt

subha-bhuk subha-vardhanah vararoho hari-mukho

manduka-gati-lalasah

. who is a boat to cross the ocean of repeated birth and death (bhavabdhi-pota) who brings auspiciousness

(subha-krt) who enjoys auspiciousness (subha-bhuk) who increases auspiciousness (subha-vardhana) who has

handsome thighs (vararoha) whose face is charming (hari-mukha) who is restless as a frog (manduka-gati-lalasa)

Text 87

netra-baddha-kriyo gopabalako

balako gunah gunarnava-priyo bhutanatho

bhutatmakas ca sah

. who acts as a leader (netra-baddha-kriya) who is a cowherd boy (gopa-balaka) who is a boy (balaka) who is

virtue (guna) who is dear to they who are oceans of virtue (gunarnava- priya) who is the Lord of the devotees

(bhuta-natha) who stays in the devotees§ hearts (bhutatmaka) .

Text 88

indra-jid bhaya-data ca

yajusam-patir ap-patih girbana-vandyo girbanagatir

isto gurur gatih

18

who defeated Indra (indra-jit) who gives fear (bhaya- data) who is the master of Vedic sacrifices (yajusam-pati)

who is the Lord of the waters (ap-pati) to whom the demigods bou down (girbana-vandya) who is the goal of the

demigods (girbana- gati) who is the object of worship (ista) who is the master (guru) who is the goal (gati)

Text 89

caturmukha-stuti-mukho

brahma-narada-sevitah umakanta-dhiyaradhyo

ganana-guna-simakah

. for whom the mouths of four-faced Brahma' were filled with prayers (caturmukha-stuti-mukha) who is served

by Brahma' and Narada (brahma-narada-sevita) whom Sμiva worships in His heart (umakanta-dhiyaradhya)

whose virtues are beyond counting (ganana-guna-simaka) .

Text 90

simanta-margo ganikagana-

mandala-sevitah gopi-drk-padma-madhupo

gopi-drn-mandalesvarah

. who is the path to the highest abode (simanta-marga) who is decorated with jasmine flowers (ganika-ganamandala-

sevita) who is a bumblebee drinking the lotus flowers of the gopis eyes (gopi-drk-padma-madhupa) who

is the Lord of the gopis§ eyes (gopi-drn--mandalesvara) .

Text 91

gopy-alingana-krd gopihrdayananda-

karakah mayura-puccha-sikharah

kankanangada-bhusanah

. who embraces the gopis (gopy-alingana-krt) who brings bliss to the gopis§ hearts (gopi-hrdayananda-karaka)

who wears a peacock-feather crown (mayura-puccha-sikhara) who is decorated with bracelets and armlets

(kankanangada-bhusana) .

Text 92

svarna-campaka-sandolah

svarna-nupura-bhusanah svarna-tatanka-karnas ca

svarna-campaka-bhusitah

. who is decorated with golden campaka flowers (svarna- campaka-sandola) who is decorated with golden

anklets (svarna- nupura-bhusana) who is decorated with golden earrings (svarna- tatanka-karna) who is decorated

with golden campaka flowers (svarna-campaka-bhusita) .

Text 93

cudagrarpita-ratnendrasarah

svarnambara-cchadah ajanu-bahuh sumukho

jagaj-janana-tat-parah

19

. who wears the exquisite king of jewels in the top of His crown (cudagrarpita-ratnendra-sara) who wears golden

garments (svarnambara-cchada) whose arms reach to His knees (ajanu-bahu) whose face is handsome (sumukha)

to whom the universe's father is devoted (jagaê-janana-tat-para) .

Text 94

bala-kridati-capalo

bhandira-vana-nandanah maha-salah sruti-mukho

ganga-carana-sevanah

. who plays as a very restless child (bala-kridati-capala) who enjoys playing in Bhandiravana forest (bhandiravana-

nandana) who is a great palace (maha-sala) who is the leader of the Vedas (sruti-mukha) whose feet are

served by the Ganga' (ganga-carana-sevana) .

Text 95

gangambu-padah karajakara-

toyajalesvarah gandaki-tira-sambhuto

gandaki-jala-mardanah

. fropm whose feet the Ganga's waters have come (gangambu- pada) from whose toenails the lord of waters has

come (karajakara-toya'-jalesvara) who appears on the shore of the Gandaki river (gandaki-tira-sambhuta) who is

struck by the Gandaki's waters (gandaki-jala-mardana) .

Text 96

salagramah sala-rupi

sasibhusana-bhusanah sasi-padah sasi-nakho

vararho yuvati-priyah

. who appears in the village of Sμalagrama (salagrama) who has the form of a stone (sala-rupi) who is an

ornament decorating Lord Sμiva (sasibhusana-bhusana) whose feet are moons (sasi-pada) whose nails are moons

(sasi-nakha) who is most worthy (vararha) who is dear to the young gopis (yuvati-priya) .

Text 97

prema-pradah prema-labhyo

bhaktyatito bhava-pradah ananta-sayi sava-krd

chayano yoginisvarah . who gives spiritual love (prema-prada) who is attained by spiritual love (prema-labhya)

whose love is boundless (bhaktyatita) who is the father (bhava-prada) who rests on Ananta (ananta-sayi) who

created the waters (sava-krt) who rests (sayana) who is the husband of the queen of yoga (yoginisvara) .

Text 98

putana-sakuni-pranaharako

bhava-palakah sarva-laksana-laksanyo

laksmiman laksmanagrajah

20

. who took away the life of the demoness Putana' (putana- sakuni-prana-haraka) who protects the worlds (bhavapalaka)

who has all auspicious markings (sarva-laksana-laksanya) who is supremely opulent and glorious

(laksmiman) who is Laksmana's elder brother (laksmanagraja) .

Text 99

sarvanta-krt sarva-guhyah

sarvatito 'surantakah pratar-asana-sampurno

dharani-renu-gunthitah

. who ends everything (sarvanta-krt) who is hidden within everything (sarva-guhya) who is beyond everything

(sarvatita) who puts an end to the demons (asurantaka) who eats a hearty breakfast (pratar-asana-sampurna) who

is garlanded with dust (dharani-renu-gunthita) .

Text 100

ijyo mahejyah sarvejya

ijya-rupijya-bhojanah brahmarpana-paro nityambrahmagni-

priti-lalasah

. who is supremely worshipable (ijya and mahejya) who is worshipable by all (sarvejya) who assumes the form

of the Vedic sacrifices (ijya-rupi) who eats what is offered in the Vedic sacrifices (ijya-bhojana) who is devoted

to they who offer the Vedic sacrifices (brahmarpana-para) who always loves they who light the sacred fire in

Vedic sacrifices (nityam-brahmagni- priti-lalasa) .

Text 101

madano madanaradhyo

manomathana-rupakah nilacitakucitako

bala-vrndabhibhusitah . who is Kamadeva (madana) who is worshiped by Kamadeva (madanaradhya) who has

assumed the form of Kamadeva (manomathana-rupaka) who has dark curly hair (nila citakucitaka) who is

decorated by a host of boys (bala-vrndabhibhusita) .

Text 102

stoka-krida-paro nityam

stoka-bhojana-tat-parah lalita-visakha-syamalata-

vandita-padakah

. who is devoted to playing (stoka-krida-para) who always eats frugally (nityam--stoka-bhojana-tat-para) to

whose feet Lalita Visakha' and Sμyamalata' offer respectful obeisances (lalita-visakha-syamalata-vandita-padaka)

Text 103

srimati-priya-kari ca

srimatya pada-pujitah sri-samsevita-padabjo

venu-vadya-visaradah

21

. who is affectionate to the goddess of fortune (srimati- priya-kari) whose feet are worshiped by the goddess of

fortune (srimatya pada-pujita) whose lotus feet are served by the goddess of fortune (sri-samsevita-padabja) who

is an expert flutist (venu-vadya-visarada) .

Text 104

srnga-vetra-karo nityamsrnga-

vadya-priyah sada balaramanujah sriman

gajendra-stuta-padakah

. who holds a stick and a buffalo-horn bugle in His hand (srnga-vetra-kara) who is always fond of playing His

buffalo- horn bugle (nityam--srnga-vadya-priya) who is Balarama's younger brother (balaramanuja) who is

handsome and glorious (sriman) to whose feet Gajendra offers prayers (gajendra-stuta-padaka) .

Text 105

halayudhah pita-vaso

nilambara-paricchadah gajendra-vaktro herambo

lalana-kula-palakah

. who carries a plou-weapon (halayudha) who wears yellou garments (pita-vasa) who wears blue garments

(nilambara- paricchada) whose nose is like that of the king of elephants (gajendra-vaktra) who is a great hero

(heramba) who protects the gopis (lalana-kula-palaka) .

Text 106

rasa-krida-vinodas ca

gopi-nayana-harakah bala-prado vita-bhayo

bhaktarti-parinasanah

. who enjoys the rasa-dance pastime (rasa-krida-vinoda) who wears a necklace of the gopis§ glances (gopinayana-

haraka) who gives strength (bala-prada) who removes fear (vita-bhaya) who destroys the sufferings of

His devotees (bhaktarti- parinasana) .

Text 107

bhakta-priyo bhakti-data

damodara ibhas-patih indra-darpa-haro 'nanto

nityanandas cid-atmakah

. who is dear to the devotees (bhakta-priya) who gives devotional service (bhakti-data) who was bound at the

waist (damodara) who is the master of many elephants (ibhas-pati) who took Indra's pride away (indra-darpahara)

who has no end (ananta) who is Nityananada (nityananda) who is spiritual (cid-atmaka) .

Text 108

caitanya-rupas caitanyas

cetana guna-varjitah advaitacara-nipuno

'dvaitah parama-nayakah

22

. who assumes the form of Sμri Caitanya (caitanya-rupa) who is Sμri Caitanya (caitanya and cetana) who has no

material qualities (guna-varjita) who expertly acts as Advaita Acarya (advaitacara-nipuna) who is Advaita

(advaita) who is the supreme leader (parama-nayaka) .

Text 109

siva-bhakti-prado bhakto

bhaktanam-antarasayah vidvattamo durgati-ha

punyatma punya-palakah

. who gives devotion to Sμiva ( siva-bhakti-prada) who assumes the form of a devotee (bhakta) who stays in the

devotees§ hearts (bhaktanam-antarasaya) who is the most wise (vidvattama) who kills calamity (durgati-ha) who

is saintly (punyatma) who protects the saintly (punya-palaka) . Text 110

jyesthah sresthah kanisthas ca

nistho 'tistha uma-patih surendra-vandya-carano

gotra-ha gotra-varjitah

. who is the eldest (jyestha) who is the best (srestha) who is the smallest (kanistha) who is faithful (nistha) who

is supreme (atistha) who is Sμiva the husband of Uma' (uma-pati) to whose feet the leaders of the dmeigods bou

down (surendra-vandya- carana) who has no family (gotra-ha and gotra-varjita) .

Text 111

narayana-priyo narasayi

narada-sevitah gopala-bala-samsevyah

sada-nirmala-manasah

. who is dear to Lord Narayana (narayana-priya) who rests on the Kaarana ocean (nara-sayi) who is served by

Narada (narada-sevita) who is served by the cowherd boys (gopala-bala- samsevya) whose heart is always pure

(sada-nirmala-manasa) .

Text 112

manu-mantro mantra-patir

dhata dhama-vivarjitah dhara-prado dhrti-guno

yogindro kalpa-padapah

. who is the mantra of mantras (manu-mantra) who is the king of mantras (mantra-pati) who is generous (dhata)

who has no home (dhama-vivarjita) who created the earth (dhara-prada) who is patient and tolerant (dhrti-guna)

who is the king of yogis (yogindra) who is a desire tree (kalpa-padapa) .

Text 113

acintyatisayanandarupi

pandava-pujitah sisupala-prana-hari

dantavakra-nisudanah

23

. whose form is full of great inconceivable bliss (acintyatisayananda-rupi) who is worshiped by the Pandavas

(khandava-pujita) who took Sisupala''s life away (sisupala- prana-hari) who killed Dantavakra (dantavakranisudana)

.

Text 114

anadir adi-puruso

gotri gotra-vivarjitah sarvapat-tarako durgo

dusta-daitya-kulantakah

. who has no beginning (anadi) who is the first person (adi-purusa) who belongs to all families (gotri) who

belongs to no family (gotra-vivarjita) who rescues one from all calamities (sarvapat-taraka) who is difficult to

attain (durga) who puts an end to the families of the wicked demons (dusta- daitya-kulantaka) .

Text 115

nirantarah suci-mukho

nikumbha-kula-dipanah bhanur hanur dhanuh sthanuh

krsanuh krtanur dhanuh

. who is eternal (nirantara) who is the first of the pure (suci-mukha) who is the light of the Nikumbha dynasty

(nikumbha- kula-dipana) who is the sun (bhanu) who is death (hanu) who holds a bou (dhanuh) who is immutable

(sthanu) who is fire (krsanu) who is expert (krtanu) .

Text 116

janur janmadi-rahito

jati-gotra-vivarjitah davanala-nihanta ca

danujarir bakapaha

. who is birth (januh) who is never born or subject to what follows from birth (janmadi-rahita) who has no

family (jati- gotra-vivarjita) who extinguished a forest fire (davanala- nihanta) who is the enemy of the demons

(danujari) who killed Bakasura (bakapaha) .

Text 117

prahlada-bhakto bhaktestadata

danava-gotra-ha surabhir dugdha-po dugdhahari

saurih sucam-harih

. who is worshiped by Prahlada (prahlada-bhakta) who fulfills the desires of His devotees (bhaktesta-data) who

kills the dynasties of the demons (danava-gotra-ha) who is a surabhi cou (surabhi) who drinks milk (dugdha-pa)

who draws milk (dugdha-hari) who is descended from Maharaja Sμura (sauri) who removes grief (sucam--

hari) .

Text 118

yathesta-do 'ti-sulabhah

sarvajah sarvato-mukhah daityarih kaitabharis ca

kamsarih sarva-tapanah

24

. who fulfills desires (yathesta-da) who is very easy to attain (ati-sulabha) who knows everything (sarvaja)

whose faces are everywhere (sarvato-mukha) who is the demons§ enemy (daityari) who is Kaitabha's enemy

(kaitabhari) who is Kamsa's enemy (kamsari) who burns everything (sarva-tapana) .

Text 119

dvi-bhujah sad-bhujo hy antarbhujo

matali-sarathih sesah sesadhinathas ca

sesi sesanta-vigrahah

. who has two arms (dvi-bhuja) who has siø arms (sad„- bhuja) whose arms are within everything (antar-bhuja)

who is King Indra (matali-sarathi) who is Sμesa (sesa) who is the master of Sμesa (sesadhinatha and sesi) whose

form rests on Sμesa (sesanta-vigraha) .

Text 120

ketur dharitri-caritras

catur-murtis catur-gatih caturdha catur-atma ca

catur-varga-pradayakah

. who is a flag (ketu) who enjoys pastimes on the earth (dharitri-caritra) who has four forms (catur-murti) who

has four abodes (catur-gati) who is four (caturdha and catur-atma) uho creates four groups (catur-vargapradayaka)

.

Text 121

kandarpa-darpa-hari ca

nityah sarvanga-sundarah sacipati-patir neta

data moksa-gurur dvijah

. who removes Kamadeva's pride (kandarpa-darpa-hari) who is eternal (nitya) whose every limâ is handsome

(sarvanga-sundara) who is the master of Indra (sacipati-pati) who is the leader (neta) who is generous (data) who

is the teacher of liberation (moksa-guru) who is a brahmana (dvija) .

Text 122

hrta-sva-natho 'nathasya

nathah sri-garudasanah sridharah srikarah sresthah

patir gatir apam-gatih

. who destroys they who are independent of Him (hrta-sva- natha) who is the master of they who have no other

master (anathasya natha) who sits on Garuda (sri-garudasana) who maintains the goddess of fortune (sridhara)

who hold all glories and opulences in His hand (srikara) who is the best (srestha) who is the master (pati) who is

the goal (gati) who is the Lord of the waters (apam-gati) . .

Text 123

asesa-vandyo gitatma

gita-gana-parayanah gayatri-dhama subhado

velamoda-parayanah

25

. to whom everyone bows down (asesa-vandya) He is the Supreme glorified in the Gita' (gitatma and gita-ganaparayana)

who is the splendor of the Gayatri mantra (gayatri-dhama) who grants auspiciousness (subhada) who

enjoys the highest bliss (velamoda-parayana) .

Text 124

dhanadi-pah kula-patir

vasudevatmajo 'ri-ha ajaika-pat sahasrakso

nityatma nitya-vigrahah

. who is the protector of wealth (dhanadi-pa) who is the master of families (kula-pati) who is the son of

Vasudeva (vasudevatmaja) who kills His enemies (ari-ha) who is Brahma's only protector (ajaika-pat) who has

thousands of eyes (sahasraksa) who is eternal (nityatma) whose form is eternal (nitya-vigraha) .

Text 125

nityah sarvagatah sthanur

ajo 'gnir giri-nayakah go-nayakah soka-hanta

kamarih kama-dipanah

. who is eternal (nitya) who is all-pervading (sarvagata) who is immutable (sthanu) who is unborn (aja) who is

fire (agni) who is the leader of the great (giri-nayaka) who is the leader of the earth (go-nayaka) who destroys

grief (soka-hanta), who is the enemy of lust (kamari) who is a lamp of spiritual desires (kama-dipana) .

Text 126

vijitatma vidheyatma

somatma soma-vigrahah graha-rupi grahadhyakso

graha-mardana-karakah

. who has conquered Himself (vijitatma) who is independent (vidheyatma) who stays in Sμiva's heart (somatma)

who assumes Sμiva's form (soma-vigraha) who assumes the forms of the planets (graha-rupi) who watches over

the planets (grahadhyaksa) who destroys the planets (graha-mardana-karaka) .

Text 127

vaikhanasah punya-jano

jagad-adir jagat-patih nilendivara-bho nilavapuh

kamanga-nasanah

. who is an ascetic (vaikhanasa) who is saintly (punya- jana) who is the beginning of the universes (jagad-adi)

who is the Lord of the universes (jagat-pati) who is glorious as a blue lotus (nilendivara-bha) whose form is blue

(nila-vapuh) who destroyed Kamadeva's body (kamanga-nasana) .

Text 128

kama-bijanvitah sthulah

krsah krsa-tanur nijah naigameyo 'gni-putras ca

san-matura uma-patih

26

. who has the seed of desires (kama-bijanvita) who is the greatest (sthula) who is the smallest (krsa) whose form

is slender (krsa-tanu) who is independent (nija) who is described in the Vedas (naigameya) who is Agni's son

(agni-putra) who is Karttikeya (san-matura) who is Sμiva (uma-pati) .

Text 129

manduka-vesadhyaksas ca

tatha nakula-nasanah simho harindrah kesindrahanta

tapa-nivaranah

. . who watches the yogis (manduka-vesadhyaksa) who kills the demons (nakula-nasana) who is a lion (simha)

who is the king of elephants (harindra) who killed the king of horses (kesindra hanta) who removes distress (tapanivarana)

.

Text 130

girindraja-pada-sevyah

sada-nirmala-manasah sadasiva-priyo devah

sivah sarva uma-patih

. whose feet are served by the king of mountains (girindraja-pada-sevya) whose heart is always pure (sadanirmala-

manasa) who is dear ot Sadasiva (sadasiva-priya) who is the Supreme Lord (deva) who is Sμiva ( siva and

uma-pati) who is everything (sarva)

Text 131

siva-bhakto giram adih

sivaradhyo jagad-guruh siva-priyo nila-kanthah

siti-kantha usa-patih

. who is worshiped by Sμiva ( siva-bhakta and sivaradhya) who is the beginning of words (giram-adi) who is the

master of the universes (jagad-guru) who is dear to Sμiva ( siva-priya) who is Sμiva (nila-kantha and siti-kantha)

who is Usa's husband (usa- pati) .

Text 132

pradyumna-putro nisathah

sathah satha-dhanapaha dhupa-priyo dhupa-data

guggulv-aguru-dhupitah

. who is Pradyumna's son (pradyumna-putra) who is honest (nisatha) who is dishonest (satha) who takes away

the wealth of the dishonest (satha-dhanapaha) who is fond of incense (dhupa-priya) who gives incense (dhupadata)

who is fragrant with guggulu and aguru incense (guggulv-aguru-dhupita) .

Text 133

nilambarah pita-vasa

rakta-sveta-paricchadah nisa-patir diva-natho

deva-brahmana-palakah

27

who wears blue garments (nilambara) who wears yellou garments (pita-vasa) who wears red and white garments

(rakta- sveta-paricchada) who is the moon (nisa-pati) who is the sun (diva-natha) who protects the devas and

brahmanas (deva- brahmana-palaka) .

Text 134

uma-priyo yogi-manohari

hara-vibhusitah khagendra-vandya-padabjah

sevatapa-paran-mukhah

. who is Sμiva (uma-priya) who enchants the hearts of the yogis (yogi-mano-hari) who is decorated with

necklaces (hara- vibhusita) to whose lotus feet the king of birds bows (khagendra-vandya-padabja) who turns

from the sufferings that are material happiness (sevatapa-paran--mukha) .

Text 135

parartha-do para-patih

parat-parataro guruh seva-priyo nirgunas ca

sa-gunah sruti-sundarah

. who gives the greatest benefit (parartha-da) who is the supreme master (para-pati) who is greater than the

greatest (parat-paratara) who is the master (guru) who is pleased by devotional service (seva-priya) who has no

material qualities (nirguna) who has spiritual qualities (sa-guna) whose handsomeness is described in the Vedas

(sruti-sundara) .

Text 136

devadhidevo deveso

deva-pujyo diva-patih divah patir brhad-bhanuh

sevitepsita-dayakah

. who is the master of the demigods (devadhideva and devesa) who is worshiped by the demigods (deva-pujya)

who is the master of the spiritual world (diva-pati and divah„ pati) who is most splendid (brhad-bhanu) who

fulfills the desires of His servants (sevitepsita-dayaka)

Text 137

gotamasrama-vasi ca

gotamah sri-nisevitah raktambara-dharo divyo

devi-padabja-pujitah

. who resides in Gotama's asrama (gotamasrama-vasi) who is Gotama Muni (gotama) who is served by the

goddess of fortune (sri-nisevita) who wears saffron garments (raktambara-dhara) who is glorious (divya) whose

lotus feet are worshiped by the goddess of fortune (devi-padabja-pujita) .

Text 138

sevitartha-pradata ca

seva-sevya-girindrajah dhatur-mano-vihari ca

vidhata dhatur-uttamah

28

. who gives the goal of life to His servants (sevitartha- pradata) who is served by Parvati (seva-sevya-girindraja)

who enjoys pastimes in Brahma's heart (dhatur-mano-vihari) who is the creator (vidhata) who is greater than

Brahma' (dhatur- uttama) .

Text 139

ajana-hanta janendravandyo

vandya-dhanadhipah apam-patir jala-nidhir

dhara-patir asesakah

. who destroys ignorance (ajana-hanta) to whom the kings of knowledge bou (janendra-vandya) to whom the

kings of spiritual wealth bou (vandya-dhanadhipa) who is the Lord of the waters (apam-pati) who is the ocean

(jala-nidhi) who is the master of the earth (dhara-pati) who is everything (asesaka) .

Text 140

devendra-vandyo lokatma

trilokatma trilokapat gopala-dayako gandhaprado

guhyaka-sevitah

. to whom the leaders of the demigods bou (devendra-vandya) who stays in the peoples§ hearts (lokatma) who is

the heart of the three worlds (trilokatma) who protects the three worlds (trilokapat) who is generous to the gopas

(gopala-dayaka) who is fragrant (gandha-prada) who is served by the Guhyakas (guhyaka-sevita) .

Text 141

nirgunah purusatitah

prakrteh para ujjvalah karttikeyo 'mrta-harta

nagarir naga-harakah

who is beyond the three modes of nature (nirguna) who is beyond the purusa-avatara (purusatita) who is

beyond the world of matter (prakrteh„ para) who is glorious (ujjvala) who is Karttikeya (karttikeya) who stole

nectar (amrta-harta) who is the enemy of a serpent (nagari) who removed the serpent (naga- haraka) .

Text 142

nagendra-sayi dharanipatir

aditya-rupakah yasasvi vigatasi ca

kuruksetradhipah sasi

. who rests on the king of serpents (nagendra-sayi) who is the master of the earth (dharani-pati) who has a form

as Aditi's son (aditya-rupaka) who is famous (yasasvi) who has no material desires (vigatasi) who is the king of

Kuruksetra (kuruksetradhipa) who is the moon (sasi) .

Text 143

sasakarih subhacaro

girbana-gana-sevitah gati-prado nara-sakhah

sitalatma yasah-patih

29

. who is the enemy of Sμasaka (sasakari) whose actions are auspicious (subhacara) who is served by the

demiogds (girbana- gana-sevita) who grants the goal of life (gati-prada) who is Nara's friend (nara-sakha) who is

cooling (sitalatma) who is the Lord of fame (yasah„-pati) .

Text 144

vijitarir ganadhyakso

yogatma yoga-palakah devendra-sevyo devendrapapa-

hari yaso-dhanah

. who defeats His enemies (vijitari) who is the supreme witness (ganadhyaksa) who is the heart of yoga

(yogatma) who is the protector of yoga (yoga-palaka) who is served by the leaders of the demigods (devendrasevya)

who removes the sins of the leaders of the demigods (devendra-papa-hari) who is wealthy with fame

(yaso-dhana) .

Text 145

akicana-dhanah sriman

ameyatma mahadri-dhrk maha-pralaya-kari ca

saci-suto jaya-pradah

. who is the wealth of they who own nothing but Him (aki cana-dhana) who is handsome and glorious (sriman)

who is limitless (ameyatma) who lifted a great hill (mahadri-dhrk) who annihilates the worlds (maha-pralayakari)

who is Sμri Caitanya Sμaci's son (saci-suta) who gives victory (jaya-prada) .

Text 146

janesvarah sarva-vidhirupi

brahmana-palakah simhasana-nivasi ca

cetanarahitah sivah

. who is the Lord of the people (janesvara) who is the forms of all the Brahmas (sarva-vidhi-rupi) who protects

the brahmanas (brahmana-palaka) who sits on a throne (simhasana- nivasi) who is not unconscious (cetanarahita)

who is auspicious ( siva) .

Text 147

siva-prado daksa-yajahanta

bhrgu-nivarakah virabhadra-bhayavartah

kalah parama-nirvranah . who brings auspiciousness ( siva-prada) who destroyed Daksa's yaja (daksa-yajahanta)

who stopped Bhrgu (bhrgu-nivaraka) who was a whirlpool of fear for Virabhadra (virabhadra-bhayavarta)

who is time (kala) who can never be harmed (parama-nirvrana) .

Text 148

udukhala-nibandhas ca

sokatma soka-nasanah atma-yonih svayam-jato

vaikhanah-papa-harakah

30

. who was tied to a grinding mortar (udukhala-nibandha) who is grief personified (sokatma) who kills grief

(soka-nasana) who is self-born (atma-yoni and svayam--jato) who removes the sins of the ascetics (vaikhanah„-

papa-haraka) .

Text 149

kirti-pradah kirti-data

gajendra-bhuja-pujitah sarvantaratma sarvatma

moksa-rupi nirayudhah uddhava-jana-data ca

yamalarjuna-bhajanah

. who gives fame (kirti-prada and kirti-data) whom Gajendra worshiped with his trunk (gajendra-bhuja-pujita)

who resides in everyone's heart (sarvantaratma and sarvatma) who is liberation personified (moksa-rupi) who has

no need for weapons (nirayudha) who gave transcendental knowledge to Uddhava (uddhava-jana-data) and who

broke the two arjuna trees (yamalarjuna-bhajana).

Text 150

ity etat kathitam devi

sahasram nama cottamam adi-devasya vai visnor

balakatvam upeyusah

O goddess nou I have spoken the thousand names of the Supreme Lord Visnu who becomes a child.

Sruti-phala

The Result of Hearing

Text 1

yah pathet pathayed vapi

srnuyat sravayita va kim phalam labhate devi

vaktum nasti mama priye

What result does one attain who reads makes someone else read hears or makes someone else hear these

names¿ O goddess O beloved I do not have the power to say.

Texts 2 and 3

dvadasyam paurnamasyam va

saptamyam ravi-vasare paksa-dvaye ca samprapya

hari-vasaram eva ca

ya pathet srnuyad vapi

na janus tasya vidyate satyam satyam mahesani

satyam satyam na samsayah

31

A person who on Dvadasi the full-moon day Saptami Sunday the two Paksas or on Ekadasi reads or hears

these names does not take birth again O goddess this is the truth It is the truth It is the truth It is the truth Do not

doubt it.

Text 4

ekadasyam sucir bhutva

sevya bhaktir hare subha srutva nama-sahasrani

naro mucyeta patakat

A person who on Ekadasi becomes clean engages in auspicious service to Lord Hari and hears these thousand

names is rescued from hell.

Text 5

natah parataram stotram

natah parataro manuh natah parataro devo

yugesö api catuhsö api

No prayer is greater than this No mantra is greater In the four yugas no Deity is greater than He.

Text 6

hari-bhakteh para nasti

moksa-sreni nagendraje vaisnavebhyah param nasti

pranebhyo 'pi priya mama

O daughter of the king of mountains a host of liberations is not greater than devotion to Lord Hari No one is

greater than the Vaisnavas To Me they are more dear than life.

Texts · and 8 vaisnavesu ca sango me

sada bhavatu sundari yasya vamse kvacid daivad

vaisnavo raga-varjitah

bhavet tad-vamsake ye ye

purve syuh pitaras tatha bhavanti nirmalas te hi

yanti nirvanatam hare

32

O beautiful one I pray that I may always have the Vaisnavas' association In a family where a renounced

Vaisnava takes birth all the ancestors become purified They attain liberation in the world of Lord Hari.

Text 9

bahuna kim ihoktena

vaisnavanam tu darsanat nirmalah papa-rahitah

papinah syur na samsayah

What more can I say¿ By seeing a Vaisnava, the sinful become pure and sinless Of this there is no doubt.

Text 10

kalau balesvaro devah

kalau gangaiva kevala kalau nasty eva nasty eva

nasty eva gatir anyatha

In Kali-yuga the boy Krsna is the Deity In Kali-yuga the Ganga' is the river In Kali-yuga there is no other no

other no other way.

Text 11

sri-bala-krsnasya sahasra-namnah

stotrasya kalpakhya-sura-drumasya vyaso vadaty akhila-sastra-nirdesa-karta

srnvan sukam muni-ganesu surarsi-varyah

After from Suka hearing it Vyasa the best of Surarsis and the author of all the scriptures spoke to the sages this

desire- tree prayer of the thousand names of Sri Bala-Krsna.

Text 12

para maharsayah sarve

naradam dandake vane jijasanti sma bhaktya ca

gopalasya paratmanah

In the Dandaka forest all the great sages with great devotion asked Narada about these thousand names of Lord

Gopala.

33

Texts 1³ and 14

namnah sahasram paramam

srnu devi samasatah srutva sri-bala-krsnasya

namnah sahasrakam priye

vyapaiti sarva-papani

brahma-hatyadikani ca kalau balesvaro devah

kalau vrndavanam vanam

O goddess please hear all of these thousand names O beloved when these thousand names of Lord Bala-Krsna

are heard the sin of killing a brahmana, and all other sins as well perish In Kali-yuga Bala-Krsna is the Deity In

Kali-yuga Vrndavana is the forest.

Text 15

kalau ganga mukti-datri

kalau gita para gatih nasti yajadi karyani

harer namaiva kevalam kalau vimuktaye nrnam

nasty eva gatir anyatha

In Kali-yuga the Ganga' is the giver of liberation In Kali- yuga the Gita' is the supreme song The Vedic

sacrifices are not to be performed In Kali-yuga only the chanting of Lord Hari's holy name gives liberation There

is no other way.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость СуБрахманья

Вишну Сахасранама стотра на русском транскрипция и перевод, скачать

http://narod.ru/disk/498487001/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0.pdf.html

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Shri Nrsimha-sahasra-nama


/>http://nitaaiveda.com/All_Scriptures_By_Acharyas/Sahasra_Naam/Nrisingha-sahasra-nama.htm

в звуке


/>http://www.youtube.com/watch?v=qrpFvuHj1wo

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...